» പ്രതീകാത്മകത » ജ്യോതിഷ ചിഹ്നങ്ങൾ » കർക്കടകം രാശിചക്രത്തിന്റെ ഒരു അടയാളമാണ്

കർക്കടകം രാശിചക്രത്തിന്റെ ഒരു അടയാളമാണ്

ഉള്ളടക്കം:

കർക്കടകം രാശിചക്രത്തിന്റെ ഒരു അടയാളമാണ്

ക്രാന്തിവൃത്തത്തിന്റെ പ്ലോട്ട്

90 ° മുതൽ 120 ° വരെ

കാൻസർ സി രാശിചക്രത്തിന്റെ നാലാമത്തെ രാശി... സൂര്യൻ ഈ രാശിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ, അതായത് ക്രാന്തിവൃത്തത്തിൽ 90 ° നും 120 ° ക്രാന്തിവൃത്ത രേഖാംശത്തിനും ഇടയിൽ ജനിച്ച ആളുകളാണ് ഇതിന് കാരണം. ഈ നീളം വീഴുന്നു 20/21 ജൂൺ മുതൽ 22/23 ജൂലൈ വരെ.

കാൻസർ - രാശിചിഹ്നത്തിന്റെ പേരിന്റെ ഉത്ഭവവും വിവരണവും.

പല പുരാണ കഥാപാത്രങ്ങൾക്കും അജ്ഞാതമായ അപകടങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വന്നു, മിക്കവാറും അസാധ്യമായത് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ, പലപ്പോഴും, ആകാശത്ത് ഇടം നേടുന്നതിനായി അജയ്യനായ ഒരു രാക്ഷസനെ കൊല്ലുക. പ്രശസ്ത രാക്ഷസനായ ക്യാൻസറിന്റെ പങ്ക് ചെറുതും അതേ സമയം വളരെ ഗംഭീരവുമല്ല. ഹെർക്കുലീസിന്റെ പ്രസിദ്ധമായ പന്ത്രണ്ട് കൃതികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പുരാതന നക്ഷത്രസമൂഹമാണ് കാൻസർ. ഈ നക്ഷത്രസമൂഹം മഹത്തായ ക്യാൻസറിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു, ഹീരാ ദേവിയുടെ കൽപ്പനപ്രകാരം, സ്യൂസിന്റെ മകനായ ഹെർക്കുലീസിനെയും അവൾ വെറുത്ത മൈസീനിയൻ രാജകുമാരി അൽക്മെനെയെയും ആക്രമിച്ചു. ഈ രാക്ഷസൻ വീരനുമായുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ മരിച്ചു, എന്നാൽ സ്വർഗീയ സ്ത്രീ അവന്റെ ത്യാഗത്തെ അഭിനന്ദിക്കുകയും നന്ദിയോടെ സ്വർഗത്തിൽ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു (ഹെർക്കുലീസും യുദ്ധം ചെയ്ത ഹൈഡ്രയെപ്പോലെ).

പുരാതന ഈജിപ്തിൽ, ഇത് ഒരു സ്കാർബ്, ഒരു വിശുദ്ധ വണ്ട്, അമർത്യതയുടെ പ്രതീകമായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരുന്നു.