» പി.ആർ.ഒ. » എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം » ഘട്ടം ഘട്ടമായി പെൻസിൽ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ഡാഷ്ഹണ്ട് എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം

ഘട്ടം ഘട്ടമായി പെൻസിൽ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ഡാഷ്ഹണ്ട് എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം

വീഡിയോ ട്യൂട്ടോറിയൽ + സ്ക്രീൻഷോട്ടുകൾ പെൻസിൽ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ ഒരു ഡാഷ്ഹണ്ട് വരയ്ക്കാം, എങ്ങനെ ഒരു ഡാഷ്ഹണ്ട് നായയെ വരയ്ക്കാം. നിങ്ങൾ ആദ്യം മൂന്ന് സർക്കിളുകൾ വരയ്ക്കണം - തല, നെഞ്ച്, പിൻഭാഗങ്ങൾ എന്നിവയുടെ സ്ഥാനം, തുടർന്ന് ഡാഷ്ഷണ്ടിന്റെ ശരീരം വരയ്ക്കുക, തല, കൈകാലുകൾ വരച്ച് നിഴലുകൾ പ്രയോഗിക്കുക. കൂടാതെ ഡാഷ്ഹണ്ടിന്റെ ഡ്രോയിംഗ് തയ്യാറാകും.

ഒരു നായയെ എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം (ഡാഷ്ഹണ്ട്)

ഡാഷ്‌ഷണ്ടിന്റെ ഡ്രോയിംഗ് ചിത്രങ്ങൾ വലുതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

ഘട്ടം ഘട്ടമായി പെൻസിൽ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ഡാഷ്ഹണ്ട് എങ്ങനെ വരയ്ക്കാംഘട്ടം ഘട്ടമായി പെൻസിൽ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ഡാഷ്ഹണ്ട് എങ്ങനെ വരയ്ക്കാംഘട്ടം ഘട്ടമായി പെൻസിൽ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ഡാഷ്ഹണ്ട് എങ്ങനെ വരയ്ക്കാംഘട്ടം ഘട്ടമായി പെൻസിൽ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ഡാഷ്ഹണ്ട് എങ്ങനെ വരയ്ക്കാംഘട്ടം ഘട്ടമായി പെൻസിൽ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ഡാഷ്ഹണ്ട് എങ്ങനെ വരയ്ക്കാംഘട്ടം ഘട്ടമായി പെൻസിൽ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ഡാഷ്ഹണ്ട് എങ്ങനെ വരയ്ക്കാംഘട്ടം ഘട്ടമായി പെൻസിൽ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ഡാഷ്ഹണ്ട് എങ്ങനെ വരയ്ക്കാംഘട്ടം ഘട്ടമായി പെൻസിൽ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ഡാഷ്ഹണ്ട് എങ്ങനെ വരയ്ക്കാംഘട്ടം ഘട്ടമായി പെൻസിൽ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ഡാഷ്ഹണ്ട് എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം