» മാജിക്കും ജ്യോതിശാസ്ത്രവും » വോകാംഗ ആഫ്രിക്കാന - കാമഭ്രാന്തൻ

വോകാംഗ ആഫ്രിക്കാന - കാമഭ്രാന്തൻ

പ്ലാന്റ് സ്റ്റാമിന വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. റൂട്ടിന് ഉത്തേജക ഗുണങ്ങളുണ്ട്.

 

വോകംഗ ആഫ്രിക്കാന

ടോയ്നോവാറ്റി കുടുംബത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വൃക്ഷം, 6 മീറ്റർ വരെ ഉയരത്തിൽ, ആഫ്രിക്കയിൽ വളരുന്നു. പുറംതൊലി ചാര-തവിട്ട് നിറമാണ്, അതിന്റെ വിള്ളലുകളിൽ നിന്ന് ഒരു സ്റ്റിക്കി രോഗശാന്തി പദാർത്ഥം ഒഴുകുന്നു.

വനങ്ങളിലും ചതുപ്പുനിലങ്ങളിലും വളരുന്നു. ചെടിയുടെ പുറംതൊലിയും വിത്തുകളും പശ്ചിമാഫ്രിക്കയിലെ നിവാസികൾ മതപരമായ ചടങ്ങുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു, അവ കാമഭ്രാന്തനായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. സെനഗലിൽ, ഇലകളുടെ ഒരു കഷായം ഒരു ടോണിക്ക് ആയും ക്ഷീണത്തിനെതിരായും കുടിക്കുന്നു. ഡ്രമ്മർമാരും വേട്ടക്കാരും അവരുടെ സ്റ്റാമിന വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേരുകളുടെ പുറംതൊലി ഉപയോഗിക്കുന്നു.

ചികിത്സാ പ്രവർത്തനം:

വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നു:

മുറിവുകൾ, ബ്രോങ്കൈറ്റിസ്, രക്താതിമർദ്ദം (വിത്തുകൾ), വൃക്കകൾ (ഗ്രൗണ്ട് റൂട്ട്), റുമാറ്റിക് രോഗങ്ങൾ, എക്സിമ, കാൻസർ, ഹൃദ്രോഗം, ആർത്തവ പ്രശ്നങ്ങൾ (ഗ്രൗണ്ട് റൂട്ട്), പരാന്നഭോജികൾ, ഗൊണോറിയ, മൈക്കോസിസ്, ചൊറി എന്നിവയുടെ ചികിത്സയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

പുറംതൊലിയിൽ നിന്ന് ഒഴുകുന്ന ജ്യൂസിന് വിപുലമായ ഉപയോഗങ്ങളുണ്ട്, പ്രധാനമായും ക്ഷയരോഗം, കണ്ണുകളുടെ വീക്കം എന്നിവ ചികിത്സിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

 

 

നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള പ്ലാന്റിനായി തിരയുന്നെങ്കിൽ, അല്ലെഗ്രോയിലെ ഔദ്യോഗിക MagicFind അക്കൗണ്ട് ഞങ്ങൾ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു:

മാജിക് ഫിൻഡ്