» ಪ್ರೋ » ಹೇಗೆ ಸೆಳೆಯುವುದು » ಗುಲಾಮ ಪಾರ್ಟಿ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಸೆಳೆಯುವುದು

ಗುಲಾಮ ಪಾರ್ಟಿ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಸೆಳೆಯುವುದು

В этом уроке вы узнаете, как нарисовать миньона-тусовщика поэтапно карандашом. Урок подготовила наша посетительница сайта.

1. Рисуем очки и зрачки у миньона, часть головы.

ಗುಲಾಮ ಪಾರ್ಟಿ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಸೆಳೆಯುವುದು 2. Потом пририсуем колпак.

ಗುಲಾಮ ಪಾರ್ಟಿ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಸೆಳೆಯುವುದು 3. Нарисуйте рот.

ಗುಲಾಮ ಪಾರ್ಟಿ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಸೆಳೆಯುವುದು 4. Рисуем комбинезон со знаком миньонов.

ಗುಲಾಮ ಪಾರ್ಟಿ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಸೆಳೆಯುವುದು 5. Рисуем руки в перчатках и ноги в ботинках(не забываем закрасить черным перчатки и ботинки).

ಗುಲಾಮ ಪಾರ್ಟಿ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಸೆಳೆಯುವುದು 6. ಅಲಂಕರಿಸಿ.

ಗುಲಾಮ ಪಾರ್ಟಿ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಸೆಳೆಯುವುದು Автор: Лиза Горюн. Не забывайте автору урока говорить: «Спасибо»!  У нее есть еще один урок, как нарисовать миньона-маму.