» ಪ್ರೋ » ಹೇಗೆ ಸೆಳೆಯುವುದು » ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಸಕುರಾ ಮರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸೆಳೆಯುವುದು

ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಸಕುರಾ ಮರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸೆಳೆಯುವುದು

Видео-урок, как нарисовать красивое дерево сакуры поэтапно с использованием техники акварель методом разбрызгивания. Не сложный урок рисования сакуры даст ошеломляющий результат вашей работы, смотреть обязательно. Эту технику можно использовать и при рисовании других цветущих деревьев.

How to Paint a Cherry Tree in Watercolor - Splatter Painting Trees - Paint a Tree - Sakura

ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾಠಗಳನ್ನು ನೋಡಿ:

1. Ветка сакуры карандашом

2. Деревья осенью

3. Дуб

4. ಹಿಮದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಮರ