រកមិនឃើញការពិពណ៌នា។

អ្នកកំពុងពិនិត្យឡើងវិញ៖ សាក់សត្វ

សាក់ខ្លារខិនព្រិលលើក្បាលកោរសក់

សាក់ខ្លារខិនព្រិល

អត្ថបទនេះនឹងពិភាក្សាអំពីអត្ថន័យនិងឧទាហរណ៍នៃការចាក់សាក់ ...
ស្នាមសាក់សត្វតោ

សាក់ Lioness

នៅក្នុងអត្ថបទនេះយើងនឹងពិចារណាថាតើអត្ថន័យមានន័យដូចម្តេច ...
សាក់ chameleon

សាក់ Chameleon

ក្នុងចំណោមសត្វល្មូនទាំងអស់ការចាក់សាក់ chameleon គឺច្រើនបំផុត ...
ស្នាមសាក់ totem ពណ៌នៅខាងក្រោយ

ស្នាមសាក់ Totem

គំនិតនៃតូតូមបានមកដល់យើងពីសម័យបុរាណ។ ធាតុនេះ ...
×