ការចាក់សាក់កជើង

ជាប្រពៃណីស្នាមសាក់នៅលើជើងគឺមានលក្ខណៈជាមនុស្សស្រី ...