រកមិនឃើញការពិពណ៌នា។

អ្នកកំពុងមើល៖ និមិត្តសញ្ញា

ស្នាមសាក់តាមច័ន្ទគតិភ្លឺលើរាងកាយស្ត្រី

ស្នាមសាក់ Lunnitsa

Lunnitsa តែងតែត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជានិមិត្តសញ្ញា ...
ភ្នែករបស់ហ័រស៍នៅក្នុងជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលពីរ៉ាមីត

ភ្នែកសាក់ភ្នំ

នៅក្នុងអត្ថបទនេះយើងនឹងពិចារណាថាតើអត្ថន័យមានន័យដូចម្តេច ...
×