រកមិនឃើញការពិពណ៌នា។

អ្នកកំពុងពិនិត្យឡើងវិញ៖ ឃ្លាឡាតាំងដ៏ស្រស់ស្អាត

ស្នាមសាក់សូមអរគុណParentsពុកម្តាយសម្រាប់ជីវិតជាភាសាឡាតាំងនៅលើខ្នងក្មេងស្រី

រូបថតសាក់“ សូមអរគុណparentsពុកម្តាយសម្រាប់ជីវិតរបស់អ្នក” ជាភាសាឡាតាំង

"ការដឹងគុណមេរិចប៊ឺប្រូប្រូវីតាមេតាកន្លងមក" - ស្នាមសាក់នេះនឹងអស្ចារ្យ ...
×