គូបឬ hex

គូបឬ hexគាត់ត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹង ដី и ចក្រាទី ៣ . hexagon ផ្តល់នូវចំណាប់អារម្មណ៍នៃស្ថេរភាព និងអកម្ម។ ដូច្នេះវាត្រូវបានគេប្រើដើម្បីស្ងប់ស្ងាត់និងការពារ។ វាគឺជានិមិត្តសញ្ញានៃធរណីមាត្រដ៏ពិសិដ្ឋ ដែលដាក់យ៉ាងរឹងមាំនៅក្នុងពិភពផែនដី រូបវន្ត និងសម្ភារៈ ឆ្ងាយពីពិភពខាងវិញ្ញាណ។