ដូដេខាឌ័រ

ដូដេខាឌ័រពហុកោណនេះមានមុខ pentagon ធម្មតាចំនួន 12 ។ ប្រសិនបើជនជាតិក្រិចមានវា។ និមិត្តសញ្ញានៃសកលលោក ឥឡូវនេះវាត្រូវបានភ្ជាប់ជាមួយ អេធើរ និងចក្រា ៥, ៦ និង ៧ ... អេធើរគឺជាអ្វីមួយដែលមើលមិនឃើញ ផ្លាស់ប្តូរបាន; ប៉ុន្តែវាក៏ជា លំហ​ស្ថានសួគ៌, ព្រាហ្មណ៍, សម្មាទិដ្ឋិ ... វាមានវត្តមាននៅគ្រប់ទីកន្លែងក្នុងទម្រង់ជារលក ឬភាគល្អិត ហើយចែកចាយថាមពល។ ថាមពល etheric នេះចុះសម្រុងគ្នា និងធ្វើឱ្យមានតុល្យភាពធាតុផ្សេងទៀត។ .