យុថ្កា

យុថ្កា៖ ត្រូវបានគេរកឃើញនៅក្នុងទីបញ្ចុះសព St. Domitilla នៃសតវត្សទី 70 នៅលើ epitaphs នៃ catacombs នៃសតវត្សទី XNUMX និងទី XNUMX ហើយជាពិសេសនៅក្នុងផ្នែកចំណាស់ជាងគេបំផុតនៃទីបញ្ចុះសព St. ទីបញ្ចុះសព ... សូមមើល ហេព្រើរ 6:19 ។