ជ្រូក

សត្វព្រាប៖ និមិត្តសញ្ញានៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ ហើយត្រូវបានប្រើប្រាស់ ជាពិសេសនៅក្នុងរូបភាពនៃពិធីបុណ្យជ្រមុជទឹករបស់ព្រះអម្ចាស់ និងថ្ងៃបុណ្យទី៥០។ វាក៏ជានិមិត្តរូបនៃការរំដោះព្រលឹងនៅក្នុងសេចក្តីស្លាប់ ហើយត្រូវបានគេប្រើដើម្បីចងចាំព្រាប ណូអេ ដែលជាអ្នកកាន់ក្តីសង្ឃឹម។