រកមិនឃើញការពិពណ៌នា។

អ្នកកំពុងមើល៖ អត្ថន័យសាក់

ការចាក់សាក់ចំនួន ៤៩ ជាមួយធ្នូព្រួញនិងអ្នកបាញ់ធ្នូ (និងអត្ថន័យរបស់វា)

ធ្នូនិងព្រួញគឺជានិមិត្តរូបនៃអ្នកចម្បាំងរឿងព្រេងនិទាន។ អ្នក ...
×