រកមិនឃើញការពិពណ៌នា។

Rhinoplasty

និយមន័យ គោលបំណង និងគោលការណ៍ ពាក្យថា "វះកាត់ឆ្អឹង"...

ក្បាលពោះ

Abdominoplasty ជាដំណោះស្រាយដ៏ល្អសម្រាប់...

ការវះកាត់មើលឃើញ

ងប់ងល់នឹងភាពស្រស់ស្អាត តើអ្នកចង់មើលទៅក្មេងទេ តើអ្នកចង់...
×