តើកូឡាជែនសម្រាប់សក់គឺជាអ្វី?

សក់ត្រូវការការថែទាំជាប្រចាំ។ curls ទទួលរង ...