រកមិនឃើញការពិពណ៌នា។
ស្នាមសាក់ Chicano នៅខាងក្រោយ

ស្នាមសាក់ Chicano

ឈីកាណូ គឺជាស្ទីលមួយដែលគេស្គាល់បំផុតនៅក្នុង...

សាក់ជាតិនិយម

សាក់​ជាតិ​មិន​សប្បាយ​ចិត្ត​អស្ចារ្យ​…
ដៃសាក់រូបតុក្កតាតុក្កតា

សាក់រូបតុក្កតា

ជាការពិតណាស់ ការសាក់រូបតុក្កតា មិនមែនជារឿងចាស់ជាងគេនោះទេ…
ការចាក់សាក់ក្លៀកកង្កែប

សាក់កង្កែប

រួមជាមួយនឹងសត្វជាច្រើនទៀត សត្វស្លាប...
×