អត្ថន័យនៃការចាក់សាក់គ្មានកំណត់

នៅតាមដងផ្លូវនៃទីក្រុងណាមួយអ្នកអាចរកឃើញជាទៀងទាត់ ...