» Symbolism » Npau suav cim. Npau suav txhais lus. » Humiliation - qhov tseem ceeb ntawm kev pw tsaug zog

Humiliation - qhov tseem ceeb ntawm kev pw tsaug zog

Npau suav txhais lus humiliation

  Kev poob ntsej muag qhia txog kev nkag siab ntawm qhov tseem ceeb, kev ntshai tuag tes tuag taw uas ua rau peb txiav txim siab tsis ncaj ncees thiab coj cwj pwm.
  raug txaj muag - koj muaj kev ntshai ntawm kev ua tsis tiav
  luag lwm tus - Tej zaum koj yuav xav rau txim los yog ua pauj rau tus neeg uas ua rau koj txaj muag heev
  ntshai kev txaj muag - yog tias koj xav pib yeej, koj yuav tsum kawm qhia koj tus kheej lub tswv yim
  yuav txaj muag los ntawm tus hlub ib tug neeg tswj koj txhua qhov kev txav
  raug tus thawj coj saib tsis taus - Koj yuav nkag mus rau hauv kev tsis sib haum xeeb ntawm kev ua haujlwm, uas yuav rhuav tshem koj txoj hauv kev rau kev nce qib thiab nyiaj hli nce.