શામન

શામન

શામન દૃશ્યમાન વિશ્વ અને આધ્યાત્મિક વિશ્વ વચ્ચે મધ્યસ્થી તરીકે કાર્ય કરે છે. તેઓ સારા સ્વાસ્થ્ય, પુષ્કળ પાક, સફળ શિકાર અને વાજબી હવામાનની ખાતરી કરવા ધાર્મિક વિધિઓ કરે છે.