કાચબો

કાચબો

કાચબા 150 વર્ષ સુધી જીવી શકે છે, તેથી જ તેઓ સારા સ્વાસ્થ્ય અને લાંબા જીવનનું પ્રતીક છે. કાચબાનું શેલ કઠિનતા અને રક્ષણનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.