હીરા 6

અનુક્રમણિકા:

હીરા 6

6 હીરાની કિંમત

કાર્ડ 6 કરો મૂંઝવણનો અર્થ થાય છે... કેટલાક લોકો માને છે કે તેનો અર્થ ભેટ છે, અન્ય લોકો કહે છે કે તેનો અર્થ ગેરહાજરી છે, અન્ય લોકો માને છે કે તે છે. સારો વ્યવસાય સંકેત... ખંજરીનો છ એ એક સંકેત છે તમે મૂંઝવણમાં અથવા મૂંઝવણમાં હોઈ શકો છો.

સામાન્ય રીતે લગભગ છગ્ગા

સિક્સ એ પ્લેયિંગ કાર્ડ છે જે કાર્ડ સૂટના છ પ્રતીકોનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. પત્તા રમવાના સંપૂર્ણ ડેકમાં ચાર છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે, દરેક સૂટમાંથી એક (6 ક્લબ, 6 ટેમ્બોરિન, 6 હૃદય અને 6 સ્પેડ્સ).

6 હીરાના અર્થની ઉપરની સમજૂતી ખૂબ જ સામાન્ય છે. તે ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ કે "રીડિંગ" કાર્ડ્સની ઘણી જુદી જુદી શાખાઓ છે - વ્યક્તિના વ્યક્તિગત મંતવ્યો અને ઝોકના આધારે તેમના અર્થો મોટા પ્રમાણમાં બદલાઈ શકે છે.

ચાલો યાદ કરીએ! નસીબ કહેવા અથવા "વાંચન" કાર્ડ્સનો શંકા સાથે સંપર્ક કરવો જોઈએ. ????