» PRO » 50 Syniadau Dylunio Tatŵ Gorau i Ferched (Ar Wahanol Ran O'ch Corff)

50 Syniadau Dylunio Tatŵ Gorau i Ferched (Ar Wahanol Ran O'ch Corff)

Cynnwys:

Mae tatŵs wedi bod o gwmpas ers miloedd o flynyddoedd, gyda'r tatŵ cyntaf yn cael ei ddarganfod i fod dros 4,000 o flynyddoedd oed. Fodd bynnag, mae llawer o stigma ynghylch tatŵs o hyd, yn enwedig ar fenywod y dywedir wrthynt nad yw'n debyg i fenyw. Yn ffodus, heddiw, mae tatŵs yn cael eu derbyn a'u hannog yn eang, hyd yn oed yn y gweithle, a dyna pam mae nifer cynyddol o ferched dewr a hyderus sy'n brolio un neu fwy o datŵs.

Fodd bynnag, gyda chymaint o ddyluniadau tatŵ yn ailadrodd eu hunain, gall fod yn eithaf heriol meddwl am y dyluniad tatŵ cywir. Peidiwch â phoeni, fodd bynnag. Yn yr erthygl hon, byddwn yn cyflwyno'r syniadau tatŵ gorau posibl i chi y gallem feddwl amdanynt sy'n addas i chi. Os na allwch chi feddwl am y syniad cywir o hyd, mae yna'r dyluniadau tatŵ merched gorau y byddwch chi'n eu mwynhau.

Gobeithiwn y byddwch yn cael rhywfaint o ysbrydoliaeth o'r syniadau a'r dyluniadau y daethom o hyd iddynt ac y byddwch yn meddwl am y tatŵ a fydd yn disgrifio'ch personoliaeth a'ch steil yn y ffordd orau bosibl.

Mae yna lawer o ddyluniadau a syniadau tatŵ merched, ac nid yw pob merch yn atseinio ag arddull a blas merch arall. Wedi dweud hynny, meddyliwch am beth allai fod y disgrifiad gorau o datŵ delfrydol. Ydych chi'n ceisio ychwanegu mwy o fanylion at enw, dyddiad, neu ddyfynnu tatŵ ond angen symbol mwy merch? Neu a ydych chi am dynnu sylw at atgof o ddigwyddiad pwysig a adawodd chi dan argraff gref gyda thatŵ?

Peidiwch â phoeni, mae gennym ni chi. Ym mharagraffau pellach yr erthygl hon, byddwn yn siarad am y dyluniadau tatŵ sy'n cael eu tatŵio'n gyffredin ymhlith merched, a allai roi syniad i chi ar gyfer eich tatŵ arfaethedig nesaf.

50+ Syniadau Dylunio Tatŵ Gorau i Ferched

Cyn i chi adael i symbol tatŵ ar hap dynnu eich sylw a'ch awydd i'w incio, meddyliwch a yw'r dyluniad hwn yn cyd-fynd â chi mewn gwirionedd, ac a yw'n rhywbeth rydych chi ei eisiau mewn gwirionedd.

Cofiwch, mae tueddiadau yn mynd a dod. Dim ond oherwydd bod rhai symbol yn gynyddol boblogaidd neu'n rhan o ryw gyfnod, peidiwch â gadael iddo ddylanwadu ar eich bywyd i'w incio oni bai eich bod chi ei eisiau. Mae tuedd, arddull, neu gyfnod dros dro, ond oni bai eich bod am fynd trwy dynnu tatŵ laser poenus nad yw'n 100% yn fanwl gywir, gall tatŵau diangen fod yn barhaol.

Gyda hynny mewn golwg, porwch trwy'r syniadau hyn yn ofalus, a chofiwch feddwl am symbol tatŵ sy'n cyd-fynd â'ch emosiynau, personoliaeth, cryfderau, gwendidau, a phrofiad. Os yw'ch tatŵ yn cyfateb i chi a'ch nodweddion, yna bydd yn gweddu i chi hyd yn oed yn well!

Tatŵs Blodau

50 Syniadau Dylunio Tatŵ Gorau i Ferched (Ar Wahanol Ran O'ch Corff)

Mae tatŵau blodau yn cael eu hystyried yn un o'r patrymau a'r symbolau mwyaf poblogaidd sydd wedi'u incio ar y corff benywaidd. Mae tatŵau blodau bach, patrymau blodeuog, planhigion, coed, neu lewys tatŵ blodau, i gyd yn edrych yn hyfryd pan fyddwch chi'n ymweld ag artist tatŵ medrus ac yn cymryd yr amser angenrheidiol iddo wella.

Mae tatŵau blodau yn atseinio ag ymddangosiad benywaidd a gosgeiddig. Mae'n symbol cain sy'n nodi diniweidrwydd, bregusrwydd, danteithrwydd, a llawer o nodweddion eraill. Fodd bynnag, nid yw tatŵio blodyn neu blanhigyn o reidrwydd yn golygu eich bod chi'n wan neu'n ansefydlog.

Mae'n symbol cynyddol o gryfder, pŵer, harddwch, rhamant, a llawer o bethau eraill. Y blodyn yw symbol cyntaf y gwanwyn wrth ymyl yr adar canu. Gyda hynny mewn golwg, mae'n syniad da ystyried y neges rydych chi am ei hanfon gyda blodau bob amser.

Mae blodau hefyd yn syniad da tatŵ i bobl sydd eisiau inc rhyw symbol mwy ond ddim yn gwybod beth i'w ychwanegu. Mae blodau'n mynd yn wych gyda thatŵs o bobl, anifeiliaid, yn enwedig bleiddiaid, llwynogod, adar, a chynefinoedd coedwig eraill, dyfyniadau, a llawer o bethau eraill.

Blodau yw'r symbol benywaidd eithaf, ac maen nhw'n mynd yn dda gyda phopeth!

dynodiad llythyr

50 Syniadau Dylunio Tatŵ Gorau i Ferched (Ar Wahanol Ran O'ch Corff)

Pan na wyddoch beth i wneud tatŵ ohono, ni allwch fyth fynd o'i le gyda llythyrau. Mae cymaint o bobl yn cael tatŵ o lythyrau a dyfyniadau bob dydd, ac os yw dyfyniad yn cynnwys neges bwysig a gwers werthfawr, gall pawb sy'n gweld y tatŵ arnoch chi ddysgu rhywbeth newydd.

Os nad ydych chi'n gefnogwr o ddyfyniadau dwfn a chawsus, mae yna symbolau llythrennu eraill y gallwch chi eu inc. Gall selogion gwyddoniaeth sydd mewn cariad â ffiseg, cemeg a seryddiaeth incio fformiwla yn hawdd. Byddwch yn ofalus! Os oes gennych arholiad sy'n ei ddefnyddio, mae'n well ei guddio fel nad yw athrawon yn meddwl eich bod yn twyllo.

Yn olaf, mae rhai merched yn hoffi gwneud tatŵ o enw tad neu frawd neu chwaer eu mam. Mae tatŵs am enw anwyliaid neu'r dyddiad y dechreuoch chi ddyddio hefyd yn gwneud tatŵ poblogaidd. Fodd bynnag, byddem yn cynghori ein merched sy'n ffansio tatŵ i fod yn ofalus wrth roi enw neu ddyddiad geni eu priod arwyddocaol arall oni bai eich bod yn siŵr mai nhw yw'r un a byddant wrth eich ochr chi cyhyd â'r tatŵ. - am byth.

Fodd bynnag, mae yna nifer o broblemau gyda'r math hwn o datŵs. Mae'n bwysig cyfathrebu â'ch artist tatŵ oherwydd bod camgymeriadau'n digwydd hyd yn oed gyda'r artistiaid tatŵ mwyaf profiadol. Wedi dweud hynny. Cywirwch nhw cyn ei bod hi'n rhy hwyr, a gwnewch yn siŵr nad oes gan eich dyluniad unrhyw wallau sillafu.

tatŵs egsotig

Merch poeth yr haf, erioed wedi clywed am y term hwnnw neu hashnod? Dyma'r term sy'n cael ei ddiffinio gan ferched a menywod yn gweithio allan, yn bwyta bwyd cytbwys ac iach a dim ond bod yn gyffredinol ystyriol o'u hiechyd meddwl i baratoi ar gyfer dyddiau poeth yr haf, gan edrych a theimlo fel y fersiynau gorau ohonyn nhw eu hunain.

Gyda hynny mewn golwg, mae llawer o ferched eisiau tatŵ egsotig a fydd yn teimlo'n bwerus a dope, ac y gallant ei ddangos ar eu cyrff. Gall tatŵ egsotig fod yn ffrwyth, yn blanhigyn trofannol, neu'n datŵ mawr ar ryw fan sy'n rhoi mwy o apêl rhyw, fel ar y frest neu o dan y bronnau, ar waelod y bol, y cawell asennau, neu'r pen-ôl.

50 Syniadau Dylunio Tatŵ Gorau i Ferched (Ar Wahanol Ran O'ch Corff)

Bydd llawer o ddylunwyr tatŵ yn gweithio gyda merched a menywod sydd am wneud eu hunain yn edrych yn fwy rhywiol diolch i bŵer inc a rhai technegau cysgodi cryf a chreadigol.

Waeth beth yw'r symbol egsotig rydych chi'n chwilio amdano, gwnewch yn siŵr bob amser i ddewis y lleoliad ar eich corff a fydd yn rhoi mwy o apêl rhyw iddo, os mai dyna rydych chi'n anelu ato.

50 Syniadau Dylunio Tatŵ Gorau i Ferched (Ar Wahanol Ran O'ch Corff)

Tatŵs cyfatebol

50 Syniadau Dylunio Tatŵ Gorau i Ferched (Ar Wahanol Ran O'ch Corff)

Oes gennych chi ffrind neu aelod o'r teulu y gwnaethoch chi addo y byddwch chi'n cyd-fynd â thatŵs? Nid yw hon o reidrwydd yn duedd ferchog ond gwelwyd ei bod yn fwy cyffredin ymhlith merched. Wedi dweud hynny, mae yna lawer o datŵs cyfatebol y gallwch chi fynd amdanyn nhw.

  • tatŵs cwpl
  • Tatŵs mam a merch
  • Tatw chwaer
  • tatŵs ffrind gorau

Mae'r symbolau'n amrywio yn seiliedig ar hoffterau'r ddau ohonoch. Weithiau mae'n galon, neu'n fodrwy, neu'n bortread o fam a merch. Weithiau, mae'n allwedd neu'n ddyddiad cwrddoch chi. Cyn belled â bod y tatŵs yn cyd-fynd, does dim ots beth yw'r symbol go iawn.

tatŵs herfeiddiol

50 Syniadau Dylunio Tatŵ Gorau i Ferched (Ar Wahanol Ran O'ch Corff)

Mae llawer o fechgyn yn meddwl nad oes gan fenywod natur geeky ac nid ydynt yn hoffi gemau fideo neu sioeau teledu y mae dynion hefyd yn eu gwylio. Ni allent fod yn fwy anghywir. Merched geek yn uno i ddod o hyd i'r symbol geekiest ar gyfer eich tatŵ nesaf! Gall hynny fod yn unrhyw beth o'ch hoff gymeriad sioe deledu, ffilm ffantasi neu lyfr, cymeriad gêm fideo, neu gymeriad anime.

Yn ogystal, nid oes rhaid iddo fod yn gymeriad, gall fod yn symbol, gwrthrych, neu ryw greadur arall o sioe benodol neu sioe animeiddiedig. Er enghraifft, gall fod yn pokemon neu bêl pokemon. Yna eto, gall fod yn gymeriad neu'n symbol o ryw gêm fideo boblogaidd fel World of Warcraft neu Overwatch.

Yn olaf, nid oes rhaid i geeky wneud llawer gyda diwylliant pop o reidrwydd. Os ydych chi'n ferch STEM, gallwch chi feddwl am symbol STEM i gynrychioli'r maes rydych chi'n gweithio ynddo. Gall hynny fod yn unrhyw beth o symbolau seryddiaeth o sêr a phlanedau i raglennu a datblygu gwe ar gyfer menywod mewn technoleg. Chi biau'r dewis!

Tatŵ Merch Bach

50 Syniadau Dylunio Tatŵ Gorau i Ferched (Ar Wahanol Ran O'ch Corff)
50 Syniadau Dylunio Tatŵ Gorau i Ferched (Ar Wahanol Ran O'ch Corff)
50 Syniadau Dylunio Tatŵ Gorau i Ferched (Ar Wahanol Ran O'ch Corff)

Mae rhai pobl yn hoffi gwneud tatŵs bach sy'n golygu rhywbeth iddyn nhw'n bersonol. Mae rhai merched a merched yn rhannu'r farn hon. Gyda hynny mewn golwg, os ydych chi am gael tatŵ a fydd yn cael ei guddio ac na fydd yn cael ei flaunted o gwmpas, gallwch chi fynd am ddyluniad llai fel y dangoswyd yn y llun.

Y rhan orau yw y gallwch chi fynd ag unrhyw un o'r dyluniadau hyn a'u gwneud yn llai neu'n fwy. Os nad yw cuddio tatŵ yn bryder i chi, gallwch ei roi yn unrhyw le y dymunwch, hyd yn oed mewn mannau sy'n fwy gweladwy nag eraill. Os ydych chi am ei guddio, bydd lleoedd llai gweladwy yn gwneud eich tatŵ bron yn anweledig, oni bai eich bod chi am i rywun arbennig ei weld.

Tatŵ Merch Mawr

50 Syniadau Dylunio Tatŵ Gorau i Ferched (Ar Wahanol Ran O'ch Corff)
50 Syniadau Dylunio Tatŵ Gorau i Ferched (Ar Wahanol Ran O'ch Corff)
50 Syniadau Dylunio Tatŵ Gorau i Ferched (Ar Wahanol Ran O'ch Corff)

Ble i roi tatŵ mawr i ferched? Gall y lle iawn fel arfer fod yn ardaloedd sydd â lle mwy ar gyfer tatŵs. Rydyn ni'n golygu'n arbennig yn ôl oherwydd mae llawer o le i wneud tatŵ ystyrlon sy'n adrodd straeon.

Yn bwysicach fyth, i fenywod, y cefn yw'r man lleiaf poenus i gael tatŵ, o leiaf yn ôl gwyddonwyr. Fodd bynnag, gallwch chi fynd gyda rhai meysydd eraill fel breichiau, coesau, lloi, cawell asennau, stumog, neu gluniau, chi biau'r dewis.

Llawes Tatŵ Merch

50 Syniadau Dylunio Tatŵ Gorau i Ferched (Ar Wahanol Ran O'ch Corff)
50 Syniadau Dylunio Tatŵ Gorau i Ferched (Ar Wahanol Ran O'ch Corff)
50 Syniadau Dylunio Tatŵ Gorau i Ferched (Ar Wahanol Ran O'ch Corff)

Wrth drafod tatŵs, fe'u gwelir yn fwy cyffredin mewn dynion. Fodd bynnag, mae mwy a mwy o fenywod yn derbyn yr her ac yn mynd i'r amlwg. Mae poblogrwydd llewys tatŵ, boed yn freichiau neu'n goesau, yn tyfu, yn enwedig ar ferched sy'n dod yn greadigol ac yn cael tatŵ o symbolau amrywiol ar eu breichiau a'u coesau.

Mae coesau'n fwy beichus am datŵ llawes na'r fraich, ac mae'r tatŵ fraich i'w weld yn fwy cyfartal yn ystod y gaeaf. O ran symbolau y gallwch chi eu cael, chi biau'r dewis, ond rydyn ni'n gobeithio bod gan y dyluniadau rydyn ni wedi'u cyflwyno i chi rywfaint o ystyr i chi.

Ar wahân i hynny, gallwch inc symbol mawr gyda rhywfaint o wead, patrwm, neu ryw farc traddodiadol neu lwythol arall. Fel arall, gallwch gyfuno symbolau lluosog yn un, sef rhywbeth y mae menywod yn ei wneud yn fwyaf cyffredin.

Tattoos Coes i Ferched

50 Syniadau Dylunio Tatŵ Gorau i Ferched (Ar Wahanol Ran O'ch Corff)
50 Syniadau Dylunio Tatŵ Gorau i Ferched (Ar Wahanol Ran O'ch Corff)
50 Syniadau Dylunio Tatŵ Gorau i Ferched (Ar Wahanol Ran O'ch Corff)

Dyma rai syniadau ar ba fath o datŵ y gallech ei gael. Mae tatŵs coes yn boblogaidd ymhlith merched sydd am flaunt eu corff haf, yn enwedig ar y traeth a phartïon pwll. Fodd bynnag, o ystyried bod coesau yn ardal fwy, mae'n aml yn anodd dewis beth fyddai'r symbol cywir, pa faint, a pha leoliad.

Serch hynny, mae menywod yn gyffredinol yn cymryd unrhyw fath o datŵs, gan ddechrau o batrymau blodeuol llai, i destunau, neu hyd yn oed tatŵau mwy sy'n ymestyn ar draws y glun, y tu ôl i'r glun, neu yn rhan isaf y goes. Mae rhai merched sy'n ddigon eofn, fel arfer yn mynd â thatŵs llawes coes, sydd fel arfer yn cael eu paru mewn ffordd i ategu llawes y fraich neu ryw datŵ arall sydd gan y person. Eto i gyd, mae rhai pobl yn gweld y gall llewys y goes fod yn rhy boenus i'w ddioddef, a dyna pam eu bod yn cael un tatŵ neu lai ar y goes.

Tatŵ pili pala

50 Syniadau Dylunio Tatŵ Gorau i Ferched (Ar Wahanol Ran O'ch Corff)
50 Syniadau Dylunio Tatŵ Gorau i Ferched (Ar Wahanol Ran O'ch Corff)
50 Syniadau Dylunio Tatŵ Gorau i Ferched (Ar Wahanol Ran O'ch Corff)

Mae'r glöyn byw yn un o'r symbolau mwyaf poblogaidd ar gyfer tatŵau benywaidd. Mae glöynnod byw yn fregus, yn ysgafn, ac nid oes ganddynt oes hir. Fodd bynnag, mae eu taith o lindysyn i bili-pala yn odidog ac yn syfrdanol. Mae llawer o fenywod yn atseinio cryfder y glöyn byw. Mae llawer o fenywod yn ymladd, ac weithiau yn gorfod neilltuo eu hunain y tu mewn i larfa i amddiffyn eu hunain rhag poen, dim ond i ddod allan yn gryfach yn y dyfodol.

Mae yna syniadau diddiwedd ar gyfer tatŵs pili-pala, ond dylai pob menyw sydd am dynnu sylw at ei hymroddiad, ei hadnewyddiad a'i ffordd i iachâd gael tatŵ pili-pala. P'un a ydych chi'n dewis ei liwio ai peidio, chi sydd i benderfynu. Mae glöynnod byw du a gwyn minimalaidd yn edrych mor fawreddog â'r rhai sydd wedi'u lliwio â lliwiau amrywiol.

Tatŵ ar fraich

50 Syniadau Dylunio Tatŵ Gorau i Ferched (Ar Wahanol Ran O'ch Corff)
50 Syniadau Dylunio Tatŵ Gorau i Ferched (Ar Wahanol Ran O'ch Corff)
50 Syniadau Dylunio Tatŵ Gorau i Ferched (Ar Wahanol Ran O'ch Corff)

Nid yw rhai merched eisiau cael llawes braich, o leiaf nid ar unwaith. Os yw cael llawes braich yn edrych yn gam rhy fawr i chi, gallwch fynd ag opsiwn arall, er enghraifft gyda thatŵ fraich neu bicep a fydd yn eich rhyddhau o'r ofn poen, ac ofnau eraill sy'n gysylltiedig â chael tatŵ, yn enwedig os mai hwn fyddai'r tatŵ cyntaf i chi.

Dyma ychydig o syniadau ar gyfer tatŵ braich y gallwch chi ei gael. Mae rhai yn fwy, tra bod rhai tatŵs yn llai. Os ydych chi'n ofni'r boen sy'n dod gyda thatŵs, neu'r broses iacháu, mae bob amser yn well mynd gyda thatŵ llai, ac yna ei wella yn y dyfodol, ar ôl iddo wella.

Yn ôl Tatŵs

50 Syniadau Dylunio Tatŵ Gorau i Ferched (Ar Wahanol Ran O'ch Corff)
50 Syniadau Dylunio Tatŵ Gorau i Ferched (Ar Wahanol Ran O'ch Corff)
50 Syniadau Dylunio Tatŵ Gorau i Ferched (Ar Wahanol Ran O'ch Corff)

Fel y soniasom yn gynharach, yn ôl yw'r lleoliad mwyaf poblogaidd ar gyfer tatŵ mawr. Mae tatŵs cefn yn aml yn dweud stori, teimlad, atgof, neu rywbeth arall. Dyna pam mae tatŵau cefn yn fawr ac yn ddwfn. Yn aml, cefn yw'r man bregus i fenyw, yr arwydd o agosatrwydd. Ond, peidiwch â digalonni os nad ydych am gael tatŵ mawr ar eich cefn.

Yn union fel gyda phob tatŵ arall, gallwch chi ddechrau'n fach, ac yna symud i gyfeiriad arall a gwella'ch tatŵ pan fyddwch chi'n teimlo fel hynny. Gall tatŵs cefn fod yn finimalaidd fel y rhai a restrwyd gennym uchod. Fodd bynnag, os ydych am droi eich cefn yn gynfas, gallwch ddod allan rhai arlliwiau lliwgar a'u hychwanegu at y stori ar eich cefn.

Tattoos y Clun

50 Syniadau Dylunio Tatŵ Gorau i Ferched (Ar Wahanol Ran O'ch Corff)
50 Syniadau Dylunio Tatŵ Gorau i Ferched (Ar Wahanol Ran O'ch Corff)
50 Syniadau Dylunio Tatŵ Gorau i Ferched (Ar Wahanol Ran O'ch Corff)

Yn debyg i'r tatŵ braich lawn, bydd llawer o fenywod nad ydynt yn gyfforddus â thatŵio eu coes gyfan yn mynd am datŵ y glun. Un peth da am datŵs cluniau yw nad yw'r cluniau'n faes mor boenus i fenywod ag y maent i ddynion.

O ystyried bod cluniau yn ardal fwy, gallwch hefyd fod yn greadigol gyda chynlluniau llai a mwy. Maen nhw bob amser yn ddechrau da i bobl sydd eisiau dechrau gyda thatŵs ond maen nhw'n poeni na fyddan nhw'n hoffi'r canlyniad terfynol.

Tatŵ Blodau

50 Syniadau Dylunio Tatŵ Gorau i Ferched (Ar Wahanol Ran O'ch Corff)
50 Syniadau Dylunio Tatŵ Gorau i Ferched (Ar Wahanol Ran O'ch Corff)
50 Syniadau Dylunio Tatŵ Gorau i Ferched (Ar Wahanol Ran O'ch Corff)

O'r diwedd fe gyrhaeddon ni'r tatŵau blodau, uchafbwynt a symbol llofnod y rhan fwyaf o ferched i mewn i inc. Nid oes rhaid i hynny fod felly, gan nad yw pob merch yn gefnogwr o flodau. Y rhan orau o flodau yw bod cymaint o rywogaethau ac is-rywogaethau y gallwch chi feddwl am lu o wahanol ddyluniadau tatŵ ar gyfer eich corff.

Yn gyffredinol, mae'n well gan fenywod a merched lilïau, rhosod, tiwlipau, blodau coed Sakura, a blodau'r haul. Mae llawer o fenywod hefyd yn hoffi blodau tegeirian a hibiscws, ond mae'r cyfan yn dibynnu ar ddyluniad yr artist tatŵ. Yn olaf, gallwch siarad â'ch artist tatŵ a gweld pa opsiynau sydd ar gael i chi.

Yn y diwedd, mae blodau yn symbol o ieuenctid, harddwch, gras, ceinder, soffistigedigrwydd a danteithrwydd. Mae yna lawer o nodweddion blodau a chynlluniau tatŵ a fydd yn helpu'r nodweddion hyn i chi sefyll allan.

Tattoo Calon

50 Syniadau Dylunio Tatŵ Gorau i Ferched (Ar Wahanol Ran O'ch Corff)
50 Syniadau Dylunio Tatŵ Gorau i Ferched (Ar Wahanol Ran O'ch Corff)

Y galon yw'r symbol eithaf o gariad, ffyniant, cydbwysedd, a nodweddion eraill. Mae llawer o fenywod yn defnyddio'r symbol hwn yn ddoeth i amlygu eu teimladau, boed yn drist neu'n hapus. Mae menywod yn defnyddio'r galon fel tatŵ pan fyddant am dynnu sylw at gariad, tuag at eu ffrindiau, eu teulu, neu eraill arwyddocaol.

Fodd bynnag, pan fydd y galon wedi torri, bydd menywod yn ei defnyddio fel symbol o doriad, gan amlygu eu hemosiynau toredig trwy inc corff. Cofiwch na fyddwch chi bob amser yn teimlo wedi torri, calon fawr a hapus yw'r symbol o iachâd a'r canlyniad.

Tatŵs Llythrennu

50 Syniadau Dylunio Tatŵ Gorau i Ferched (Ar Wahanol Ran O'ch Corff)
50 Syniadau Dylunio Tatŵ Gorau i Ferched (Ar Wahanol Ran O'ch Corff)
50 Syniadau Dylunio Tatŵ Gorau i Ferched (Ar Wahanol Ran O'ch Corff)

Mae tatŵs llythrennau yn hynod boblogaidd. Mae dylunwyr yn gwneud ffontiau, tra bod artistiaid yn gwneud celf llythrennu hardd. Gall celf llythrennu ddod yn datŵ i chi yn hawdd. Gallwch inc unrhyw beth, gan ddechrau o'ch enw mewn melltith i ddyddiad pwysig yn eich bywyd.

Rhywbeth mwy poblogaidd ymhlith pobl sydd am wneud gwaith llythrennu ar eu corff yw defnyddio dyfyniadau a oedd yn nodi penderfyniadau ac eiliadau pwysig mewn bywyd, rhywbeth y mae menywod yn ei ystyried yn fantra a swynoglau da ar gyfer dyfodol llwyddiannus.

Yn dal i fod, fel bob amser, byddwch yn ofalus wrth incio'r symbolau hyn, wrth i gamgymeriadau ddigwydd, fel y crybwyllwyd yn gynharach yn yr erthygl.

Tattoo Anifeiliaid

50 Syniadau Dylunio Tatŵ Gorau i Ferched (Ar Wahanol Ran O'ch Corff)
50 Syniadau Dylunio Tatŵ Gorau i Ferched (Ar Wahanol Ran O'ch Corff)
50 Syniadau Dylunio Tatŵ Gorau i Ferched (Ar Wahanol Ran O'ch Corff)

Mae llawer o ferched a merched yn hoff o anifeiliaid. Yn bwysicach fyth, os ydych chi'n dilyn mytholeg a diwylliannau gwahanol, mae gan wahanol anifeiliaid ystyron gwahanol. Mewn rhai crefyddau a diwylliannau, mae rhai anifeiliaid yn cael eu hystyried yn fodau dwyfol.

Mae rhai merched yn gweld eu hanifail ysbryd mewn anifeiliaid eraill, yn enwedig y rhai sy'n credu mewn arwyddion Sidydd. Gyda hynny mewn golwg, mae cael tatŵ o'ch hoff anifail yn syniad da, yn enwedig os ydych chi'n gweithio gydag artist tatŵ talentog a all eich helpu i wneud eich anifail yn dylunio tatŵ realistig.

Mae rhai merched hyd yn oed yn argraffu pawennau ci neu gath fel tatŵ ac yn ei incio ar eu corff i ddangos hoffter, cariad a pharch tuag at eu hanifail anwes, hyd yn oed ar ôl iddynt fynd.

tatŵ coeden

50 Syniadau Dylunio Tatŵ Gorau i Ferched (Ar Wahanol Ran O'ch Corff)
50 Syniadau Dylunio Tatŵ Gorau i Ferched (Ar Wahanol Ran O'ch Corff)
50 Syniadau Dylunio Tatŵ Gorau i Ferched (Ar Wahanol Ran O'ch Corff)

Ein corff yw ein teml, a'n meddwl yw'r goeden. Er ein bod yn tueddu i'n gardd a'n coedwig, bydd yn tyfu, ac yn datblygu, fel y bydd ein meddwl. Mae tatŵs coed yn bwysig i selogion byd natur a mamau planhigion ledled y byd, cymaint â thatŵs blodau.

Mae yna lu o wahanol ddyluniadau tatŵ ar gyfer menywod sydd â choed ynddynt. Gall fod yn goeden syml yn unig, mae'n well gan rai merched nodi coeden deulu fel coeden DNA, tra bod rhai merched yn rhwym i ddiwylliannau gwahanol fel eu bod yn incio coeden bywyd o chwedloniaeth Celtaidd a Llychlynnaidd.

Tatŵs y Frest

50 Syniadau Dylunio Tatŵ Gorau i Ferched (Ar Wahanol Ran O'ch Corff)
50 Syniadau Dylunio Tatŵ Gorau i Ferched (Ar Wahanol Ran O'ch Corff)
50 Syniadau Dylunio Tatŵ Gorau i Ferched (Ar Wahanol Ran O'ch Corff)

Mae rhai merched eisiau ychwanegu mwy o apêl rhyw ac edrychiadau benywaidd trwy ychwanegu tatŵ ar le penodol. Wedi dweud hynny, mae rhai merched yn ychwanegu mwy o harddwch i'w brest a'u bron trwy datŵio symbolau ystyrlon sy'n tynnu sylw yn yr ardaloedd hynny.

Gall fod yn unrhyw beth, gan ddechrau o ddail a blodau, i symbolau fel Mandalas, dalwyr breuddwydion, y lleuad, ac eraill. Mae'r cyfan yn dibynnu arnoch chi, ond cofiwch y gall y tatŵau hyn fod yn arbennig o boenus i'w gwneud.

Tâp Tatŵ

50 Syniadau Dylunio Tatŵ Gorau i Ferched (Ar Wahanol Ran O'ch Corff)
50 Syniadau Dylunio Tatŵ Gorau i Ferched (Ar Wahanol Ran O'ch Corff)
50 Syniadau Dylunio Tatŵ Gorau i Ferched (Ar Wahanol Ran O'ch Corff)

Roedd rhubanau yn arfer bod yn hynod boblogaidd, ymhlith merched bonheddig y canrifoedd blaenorol, ballerinas, a llawer o rai eraill. Roeddent bob amser yn amlygu rhywfaint o geinder a soffistigedigrwydd, yn enwedig oherwydd eu tebygrwydd agos i ieir bach yr haf.

Heddiw, mae tatŵs rhuban yn eithaf poblogaidd ymhlith merched a menywod. Mae rhai ohonynt yn gwneud symbolau rhubanau bach ac anodd eu sylwi, tra bod eraill yn gwneud i'r symbol hwn sefyll allan cymaint â phosibl. Mae unrhyw leoliad yn boblogaidd, fel y gwelwch, gellir eu canfod ar y breichiau, ar y cefn a'r frest.

Un o'r lleoliadau mwyaf poblogaidd yw cluniau oherwydd eu bod wedi'u incio'n ofalus i fod yn debyg i halters a sanau hir sy'n ychwanegu mwy o geinder ac apêl rhyw i fenywod. Os cânt eu gwneud yn ofalus ac yn dda, byddant hefyd yn gwneud i goesau menyw ymddangos yn hirach nag y maent.

Tatŵ Merch: Cwestiynau Cyffredin

Os ydych chi'n ferch sydd am gael ei thatŵ cyntaf, dyma rai cwestiynau cyffredin i'ch helpu i wneud eich dyfarniad a'ch penderfyniad terfynol.

C: A yw Merched yn Teimlo Mwy o Boen Na Dynion?

A: Mae rhai gwyddonwyr yn awgrymu bod menywod yn fwy sensitif i adwaith a phoen yn hytrach na'r boen y mae dynion yn ei brofi. Mae pennau'r nerfau yn cael eu dosbarthu mewn ffordd wahanol mewn dynion a menywod. Gall rhai meysydd sy'n ymddangos yn gyffredin ac yn gymedrol boenus i ddynion fod yn hynod boenus i fenywod.

Fodd bynnag, mae'r cyfan hefyd yn dibynnu ar eich goddefgarwch poen, yn ogystal ag oedran, pwysau, ac a ydych chi'n cymryd meddyginiaeth neu'n yfed alcohol cyn yr apwyntiad tatŵ.

C: A yw Tatŵs yn cymryd yn hirach i fenywod wella?

A: Ar hyn o bryd nid oes unrhyw dystiolaeth i gefnogi bod tatŵs ar groen benywaidd yn cymryd mwy o amser i wella. Rhowch rwymynnau lleddfol, glanhewch eich tatŵs yn aml, a pheidiwch â'u cythruddo, a bydd yn gwella cyn i chi ei wybod.

C: Beth yw'r Symbolau Tatŵ Mwyaf Poblogaidd i Ferched?

A: Mae hynny'n dibynnu ar eich dewisiadau personol. Fodd bynnag, yn ystadegol, gwnaethom ein gorau i ymchwilio i'r tatŵau mwyaf poblogaidd i fenywod. Dyna pam ein bod yn cynnwys tatŵau blodau, tatŵs anifeiliaid, tatŵs dolffiniaid, tatŵs draig, a llawer o symbolau diddorol eraill. Eto i gyd, rydym yn cytuno bod pob symbol yn edrych yn dda ar ferched pe baent yn cael eu gwneud gan artist tatŵ medrus a thalentog.

C: A All Merched Gael Tatŵs Mawr?

A: gall merched gael unrhyw datŵ y maen nhw ei eisiau, boed yn llai neu'n fwy. I fenywod nad ydynt wedi cael inc eto, mae'n well dechrau gyda symbol llai y gellir ei wella yn ddiweddarach a'i droi'n symbol pwerus. Eto i gyd, nid oes unrhyw gyfyngiadau o ran dewis y tatŵ gorau boed yn llai neu'n fwy.