» Erthyglau » Syniadau Tatŵ » I ddynion » Tatŵau Cefn [179 Llun]

Tatŵau Cefn [179 Llun]

Cynnwys:

Mae llawer o ddynion yn dewis tat ar gyfer eu croen, ac maen nhw fel arfer yn eu cael i harddu eu corff oherwydd ei fod yn ymddangos yn esthetig, oherwydd maen nhw eisiau gwisgo rhywbeth arbennig ar eu croen, oherwydd mae'n braf edrych arno, oherwydd mae ar eich cyfer chi. , a dim ond oherwydd eich bod chi am wneud hynny. Nid yw cael tatŵ yn golygu eich bod yn chwyldroadol, oherwydd os ydych chi'n berson syml a hawdd, gallwch hefyd gael tatŵ os ydych chi eisiau. Y peth cyntaf y dylech ei wneud cyn cael tatŵ yw meddwl yn ofalus am eich penderfyniad, gan fod tatŵ yn rhywbeth a fydd yn aros ar eich croen am oes. Ar ôl i chi benderfynu cael tatŵ, mae'n bwysig gwybod pwy all ei gael. I wneud hyn, dylech chwilio am artist tatŵ proffesiynol sydd wedi cael ei argymell i chi gan rywun rydych chi'n ei adnabod ac sy'n gwybod sut i weithio yn y gelf arbennig hon. Rhaid i'r artist tatŵs fod yn weithiwr proffesiynol, yn gymwys i datŵio, ac yn gweithio yn unol â'r safonau hylendid a diogelwch a sefydlwyd ar gyfer yr ardal fel eich bod yn fodlon â'r canlyniad ar ôl tatŵio. Ar ôl ymweld ag arlunydd tatŵ, mae'n bwysig dewis dyluniad tatŵ a lle bydd y tatŵ yn ymddangos. Heddiw ar ein blog tatŵ, rydyn ni am ddarparu delweddau i chi o ddyluniadau tatŵs cefn gwrywaidd ysblennydd er mwyn i chi allu cael syniadau a'u cyflawni ar eich corff os ydych chi'n caru tatŵ.

Tatŵau Cefn [179 Llun]

Tatŵau Cefn [179 Llun]

Tatŵau Cefn [179 Llun]

Mae'r dyluniad a ddangosir yn y ddelwedd uchod yn datŵ trawiadol lle mae'r rhan fwyaf o gefn y person yn cael ei ddefnyddio i dynnu llun ac ail-greu'r person ag adenydd. Ar yr un pryd, mae'r dyluniad hwn yn rhoi'r teimlad bod yr rhain yn adenydd gan y person tatŵ hwn. Mae'r dyluniad a grëwyd yn greadigaeth gymhleth iawn sy'n defnyddio llawer o olau a chysgod i ail-greu'r adenydd a'r person yn berffaith. Mae hwn yn ddarlun realistig sy'n gofyn am weithiwr tatŵs profiadol iawn i'w wneud ar eich croen. Pe byddech chi'n hoffi'r tatŵ hwn, byddai'n syniad da ei gymryd fel sylfaen i wneud eich un eich hun sy'n addasu i'ch corff. Mae'n rhaid i chi ddod o hyd i artist tatŵ da a rhedeg i gael y tatŵ hyfryd hwn.

Tatŵau Cefn [179 Llun]

Tatŵau Cefn [179 Llun]

Mae'r tatŵ a ddangosir yn y ddelwedd uchod yn datŵ cymhleth sy'n defnyddio inc du ac inc lliw i ail-greu ffigur rhyfelwr. Mae'r tatŵ hwn yn datŵ trawiadol sy'n cael ei wneud ar ganol cefn dyn ac yn parhau ar fraich y dyn. Mae hwn yn datŵ realistig sy'n dynwared y ffigur dynol yn berffaith, gan gyfuno cysgod a golau, gyda dail coch sy'n uno â'r ffigur dynol. Os oeddech chi'n hoffi'r tatŵ hwn, dim ond am artist tatŵ proffesiynol y dylech chi wneud pethau ar eich corff.

Tatŵau Cefn [179 Llun]

Tatŵau Cefn [179 Llun]

Tatŵau Cefn [179 Llun]

Mae'r dyluniad a ddangosir yn y ddelwedd yn datŵ hynod wreiddiol arall wedi'i wneud ar hyd a lled cefn y dyn ac yn dal i fod ar ran o'i fraich. Tatŵ ydyw sy'n defnyddio amrywiaeth o siapiau geometrig i gyflawni dyluniad modern a dyfodolol, gan gyfuno inc du a lliw i greu'r dyluniadau a welwn yn y ddelwedd. Mae'r dyluniad hwn hefyd yn ddyluniad cymhleth sydd ag ardaloedd llawn inc ac ardaloedd gyda chysgodion ac uchafbwyntiau. Os oeddech chi'n hoffi'r dyluniad hwn, gallwch chi fynd at weithiwr proffesiynol tatŵ a gofyn iddo ei wneud ar eich cefn, neu gallwch chi gymryd y dyluniad hwn fel syniad a chreu eich dyluniad eich hun yn seiliedig ar y tatŵ hwn.

Tatŵau Cefn [179 Llun]

Tatŵau Cefn [179 Llun]

Tatŵau Cefn [179 Llun]

Tatŵau Cefn [179 Llun]

Y cefn yw'r rhan o'r corff sydd â'r arwynebedd mwyaf ar gyfer tatŵio. Dyma'r rhan o'r corff sy'n gwasanaethu fel cynfas enfawr lle gallwch greu patrymau trawiadol gan ddefnyddio rhan neu'r cyfan o'i arwyneb. Yn y ddelwedd uchod, gallwch weld dyluniad gwreiddiol iawn sy'n defnyddio inc lliw ac inc du i greu patrwm swrrealaidd ar hyd a lled cefn y dyn a rhan o un o'i freichiau. Mae'r llun yn darlunio blaidd aruthrol yn y goedwig, y mae ei grys wedi'i orchuddio â gwaed oherwydd ei fod yn brathu menyw yn eistedd ar wely o rosod. Mae'r dyluniad hwn yn ddelwedd berffaith sy'n tynnu sylw at nodweddion ac ymddangosiad y blaidd, yn ogystal â chynrychiolaeth real iawn o'r olygfa.

Tatŵau Cefn [179 Llun]

Tatŵau Cefn [179 Llun]

Tatŵau Cefn [179 Llun]

Yn y ddelwedd uchod, gallwch weld tatŵ trawiadol sy'n defnyddio cefn a breichiau cyfan y dyn i greu dyluniad trawiadol iawn. Mae'r dyluniad hwn yn defnyddio siapiau geometrig, llygaid a mandalas i gyflawni dyluniad cywrain sy'n clymu gyda'i gilydd ac yn ffurfio cyfanwaith cydlynol. Mae hwn yn ddyluniad arbennig os ydych chi'n un o'r rhai sy'n caru mandalas, ioga a myfyrdod. Dyluniad yw hwn sy'n gofyn am law arbenigwr yn y grefft o datŵio gan ei fod yn gofyn am lawer o gywirdeb a phwls i gael y tatŵ yn berffaith. Defnyddiwyd inc du i greu'r dyluniad hwn i greu arlliwiau hollol ddu ac amrywiol o lwyd yn y dyluniad. Os oeddech chi'n hoffi'r syniad tatŵ hwn, mae'n bwysig eich bod chi'n dod o hyd i artist tatŵs da a all gael y dyluniad hwn ar eich corff.

Tatŵau Cefn [179 Llun]

Tatŵau Cefn [179 Llun]

Tatŵau Cefn [179 Llun]

Tatŵau Cefn [179 Llun]

Tatŵau Cefn [179 Llun]

Tatŵau Cefn [179 Llun]

Mae'r ddelwedd flaenorol yn dangos dyluniad tatŵ gwreiddiol iawn i ni, sy'n defnyddio syllu ar y fenyw a'i cheg fel y brif elfen. Mae gwahanol sefyllfaoedd yn cael eu creu o'r elfennau hyn y tu mewn i'r tatŵ. Mae hwn yn ddyluniad y gellir ei wisgo ar y cefn os ydych chi'n ffan o datŵs mawr a chymhleth.

Tatŵau Cefn [179 Llun]

Tatŵau Cefn [179 Llun]

Tatŵau Cefn [179 Llun]

Tatŵau Cefn [179 Llun]

Tatŵau Cefn [179 Llun]

Tatŵau Cefn [179 Llun]

Tatŵau Cefn [179 Llun]

Tatŵau Cefn [179 Llun]

Tatŵau cefn dynion unigryw

Mae tatŵ yn rhywbeth personol ac annisgrifiadwy, a dylid ei wisgo ar y corff yn ôl ewyllys. Cyn cael tatŵ, mae'n bwysig dod o hyd i ddyluniad yr ydych chi wir yn ei hoffi a dewis y man lle rydych chi'n mynd i gael y tatŵ hwn. Mae yna lawer o ddyluniadau y gellir eu gwneud ar wahanol rannau o'r corff, dyluniadau sy'n addasu i'r wyneb rydyn ni'n mynd i datŵ arno. Mae dyluniadau bach a syml yn ogystal â dyluniadau mawr a chymhleth y gallwch eu cymhwyso i'ch croen ac arddangos tatŵ ysblennydd. Yma ar y blog tatŵ dynion hwn, rydyn ni am ddangos rhai dyluniadau tatŵs cefn trawiadol i chi fel y gall dynion sy'n aficionados tatŵ gael y dyluniadau maen nhw'n eu hoffi fwyaf ar eu cyrff a dangos tatŵs ysblennydd. Mae'n syniad da os edrychwch ar y delweddau a gallwch ddewis y dyluniadau yr ydych yn hoffi eu gwneud orau ar eich corff.

Tatŵau Cefn [179 Llun]

Tatŵau Cefn [179 Llun]

Tatŵau Cefn [179 Llun]

Tatŵau Cefn [179 Llun]

Tatŵau Cefn [179 Llun]

Tatŵau Cefn [179 Llun]

Mae llythrennau Tsieineaidd bob amser ymhlith y rhai a ddefnyddir ar gyfer tatŵs unrhyw le ar y corff. Yn achos y ddelwedd flaenorol, gallwch weld tatŵ syml wedi'i wneud ar y cefn sy'n cymryd rhan ohono. Mae hwn yn ddyluniad syml iawn, felly os ydych chi am wneud un tebyg ar eich cefn, mae'n rhaid i chi ofyn i weithiwr proffesiynol yn y grefft o datŵ ei wneud drosoch chi.

Tatŵau Cefn [179 Llun]

Tatŵau Cefn [179 Llun]

Tatŵau Cefn [179 Llun]

Tatŵau Cefn [179 Llun]

Tatŵau Cefn [179 Llun]

Mae'r dyluniad sydd i'w weld yn y ddelwedd a ddangosir uchod yn datŵ arbennig sy'n cynnwys sawl elfen sy'n gylchoedd sy'n dilyn llinell yr asgwrn cefn. Mae'r cylchoedd hyn yn amrywio o ran maint a lliw ar hyd a lled y cefn. Os oeddech chi'n hoffi'r dyluniad hwn, mae'n rhaid i chi ei gymryd fel syniad i'w wneud yn groen eich hun. Yn yr achos hwn, defnyddiwyd inc lliw i greu'r tatŵ hwn, ond gallwch ei wneud mewn du neu'r lliw a ddymunir gennych.

Tatŵau Cefn [179 Llun]

Tatŵau Cefn [179 Llun]

Tatŵau Cefn [179 Llun]

Mae'r dyluniad tatŵ a welwn yn y ddelwedd yn ddyluniad syml iawn sy'n gyffredin iawn wrth ddewis tatŵ ar gyfer y cefn. Mae'r dyluniad yn cynnwys dwy adain, sy'n cael eu tynnu ar y cefn uchaf ac yn cael eu taflunio ar ddwy o freichiau'r unigolyn. Mae hwn yn ddyluniad sydd â llawer o fanylion, fel y gallwch weld ar y croen bob pluen sydd gan bob un o'r adenydd, plu sy'n amrywio o ran maint a dwyster lliw trwy'r tatŵ. Dyluniad yw hwn a fydd yn addas i chi os ydych chi'n hoff iawn o datŵs.

Tatŵau Cefn [179 Llun]

Tatŵau Cefn [179 Llun]

Tatŵau Cefn [179 Llun]

Os ydych chi'n ddyn sy'n caru tatŵs bach, gallwch hefyd ddewis tatŵ cefn bach. Yn achos y ddelwedd flaenorol, mae'r tatŵ a ddewiswyd yn groes, sydd yng nghanol y cefn. Mae'n ddyluniad syml, hawdd a chyflym y gall artist tatŵs proffesiynol ei wneud, felly os ydych chi'n hoffi'r tatŵ hwn, mae'n rhaid i chi wneud penderfyniad a'i wneud ar eich cefn.

Tatŵau Cefn [179 Llun]

Tatŵau Cefn [179 Llun]

Gwahanol fathau o datŵs cefn i ddynion

Mae yna lawer o fathau ac arddulliau o datŵs y gallwch chi eu defnyddio i'ch corff os mai chi yw'r person sy'n mwynhau'r gelf benodol hon. Heddiw ar ein blog tatŵs i ddynion rydym am ddarparu dyluniadau tatŵs ysblennydd i chi y gallwch edrych arnynt a chael syniadau i'w gwneud ar eich corff. Gellir gwneud tatŵs ar sawl rhan o'r corff, a chefn dyn yw'r cynfas mwyaf ar ei gorff y gall ei ddefnyddio, a bydd unrhyw waith inc ar y rhan hon o'r corff yn atgof gwych o'i brofiad. Gall tatŵio cefn fod yn boenus ac yn cymryd llawer o amser os ydych chi'n dewis dyluniad cymhleth iawn sy'n rhychwantu'r cefn cyfan, ond os ydych chi'n ffan o datŵs, mae'r wefan hon yn cael ei defnyddio'n helaeth ar gyfer tatŵio. Yn y blog nesaf, fe welwch ddelweddau trawiadol o datŵau cefn dynion fel y gallwch weld tatŵs unigryw yn y rhan hon o'r corff a chael rhai syniadau i'w gwneud ar eich cefn. 'Ch jyst angen i chi ddewis y dyluniad yr ydych yn ei hoffi fwyaf a'i gyfeirio at arlunydd tatŵ a all atgynhyrchu'r tatŵ hwnnw ar eich croen neu addasu'r tatŵ a chreu dyluniad newydd.

Tatŵau Cefn [179 Llun]

Tatŵau Cefn [179 Llun]

Tatŵau Cefn [179 Llun]

Tatŵau Cefn [179 Llun]

Tatŵau Cefn [179 Llun]

Mae celf llwythol yn un o gelf weledol pobl frodorol. Yn hanesyddol, casglwyd celf llwythol, a elwir hefyd yn gelf ethnograffig neu gelf gyntefig, gan anthropolegwyr y Gorllewin, casglwyr preifat, ac amgueddfeydd i'w dadansoddi. Mae llwythol yn symbolau tatŵs gydag ystyr arbennig ac apêl esthetig. Fe'u nodweddir gan rai patrymau geometrig ac maent yn debyg i symbolau a dynnwyd mewn llwythau hynafol. Defnyddir pobl y llwyth yn helaeth i greu tatŵs ar unrhyw ran o gorff dynion a menywod. Yn y dyluniad a welwn yn y ddelwedd flaenorol, gallwch weld llwyth yn meddiannu cefn uchaf y dyn, tatŵ gydag inc du a chyda rhywfaint o fanylion cysgodol. Mae hwn yn ddyluniad gwreiddiol iawn y gall artist tatŵ ei wneud ar eich croen os ydych chi'n ei hoffi. Mae tatŵs llwythol yn opsiwn da i gael tatŵ ar y croen, ac mae cael tatŵs creadigol a gwreiddiol yn bosibl gyda chymorth artist tatŵ proffesiynol neu frwd dros lun.

Tatŵau Cefn [179 Llun]

Tatŵau Cefn [179 Llun]

Tatŵau Cefn [179 Llun]

Tatŵau Cefn [179 Llun]

Tatŵau Cefn [179 Llun]

Tatŵau Cefn [179 Llun]

Tatŵau Cefn [179 Llun]

Mae'r dyluniad a ddangosir yn y ddelwedd yn ddyluniad gwreiddiol ac arbennig iawn sy'n dangos i ni ffigwr dynol sydd ar fin neidio allan o adeilad i'r gwagle. Tatŵ XNUMXD yw hwn sy'n treiddio i'ch croen ac yn edrych yn swmpus ac yn real. Dyluniad yw hwn sy'n cymryd cefn y dyn cyfan ac yn parhau yn ei ddwylo, gan ffurfio cyfansoddiad cymhleth.

Tatŵau Cefn [179 Llun]

Tatŵau Cefn [179 Llun]

Tatŵau Cefn [179 Llun]

Tatŵau Cefn [179 Llun]

Tatŵau Cefn [179 Llun]

Tatŵau Cefn [179 Llun]

Tatŵau Cefn [179 Llun]

Tatŵau Cefn [179 Llun]

Tatŵau Cefn [179 Llun]

Tatŵau Cefn [179 Llun]

Tatŵau Cefn [179 Llun]

Tatŵau Cefn [179 Llun]

Tatŵau Cefn [179 Llun]

Tatŵau Cefn [179 Llun]

Tatŵau Cefn [179 Llun]

Tatŵau Cefn [179 Llun]

Tatŵau Cefn [179 Llun]

Tatŵau Cefn [179 Llun]

Delweddau ysblennydd o datŵs cefn dynion

Nesaf ar ein blog o datŵs trawiadol, rydyn ni am ddarparu casgliad o ddelweddau arbennig o datŵ dynion ar eich cefn er mwyn i chi allu mwynhau'r delweddau hyn a'r dyluniadau hyn, yn ogystal â chael syniadau ar gyfer creu eich tatŵ eich hun. 'Ch jyst angen i chi ddewis y delweddau yr ydych yn eu hoffi fwyaf, eu mwynhau a'u rhannu ag unrhyw un neu unrhyw un, yn ogystal â chefnogwyr tatŵ. Mae tatŵ yn newid mewn lliw croen i greu patrwm arbennig gan ddefnyddio nodwyddau ac elfennau eraill sy'n chwistrellu inc neu ryw fath o bigment o dan yr epidermis.

Tatŵau Cefn [179 Llun]

Tatŵau Cefn [179 Llun]

Tatŵau Cefn [179 Llun]

Tatŵau Cefn [179 Llun]

Tatŵau Cefn [179 Llun]

Tatŵau Cefn [179 Llun]

Tatŵau Cefn [179 Llun]

Tatŵau Cefn [179 Llun]

Tatŵau Cefn [179 Llun]

Tatŵau Cefn [179 Llun]

Tatŵau Cefn [179 Llun]

Tatŵau Cefn [179 Llun]

Tatŵau Cefn [179 Llun]

Tatŵau Cefn [179 Llun]

Tatŵau Cefn [179 Llun]

Tatŵau Cefn [179 Llun]

Tatŵau Cefn [179 Llun]

Tatŵau Cefn [179 Llun]

Tatŵau Cefn [179 Llun]

Tatŵau Cefn [179 Llun]

Tatŵau Cefn [179 Llun]

Tatŵau Cefn [179 Llun]

Tatŵau Cefn [179 Llun]

Tatŵau Cefn [179 Llun]

Tatŵau Cefn [179 Llun]

Tatŵau Cefn [179 Llun]

Tatŵau Cefn [179 Llun]

Mae tatŵ yn ddyluniad a fydd yn cyd-fynd â chi bob amser ac am weddill eich oes, ac am y rheswm hwn mae'n bwysig iawn meddwl yn dda a bod yn hyderus iawn cyn cael tatŵ ar eich croen. Dyma pam ei bod mor bwysig dewis dyluniad tatŵ yr ydych chi'n ei hoffi ac sy'n cynrychioli rhywbeth pwysig yn eich bywyd, gan ddewis elfennau a chynllun lliw sy'n ystyrlon ac yn esthetig i chi. Os nad ydych yn siŵr pa fath o ddyluniad tatŵ sydd ei angen arnoch, mae'r post blog nesaf yn darparu canllaw gyda syniadau delwedd a all fod yn ddeniadol ac a all eich helpu i greu eich dyluniadau eich hun.

Tatŵau Cefn [179 Llun]

Gellir dod o hyd i ffynonellau ysbrydoliaeth ar gyfer dyluniadau tatŵ mewn orielau celf, llyfrau celf a mytholeg, testunau anthropolegol ar gelf corff a chrefftau o ddiwylliannau eraill, a hyd yn oed llyfrau garddio. Ond gallwch hefyd ddod o hyd i ysbrydoliaeth yn y delweddau rydyn ni'n eu dangos i chi yn y blog nesaf, gan fod y rhain yn ddelweddau wedi'u cynllunio'n hyfryd y gallwch eu defnyddio i greu eich dyluniadau neu'ch tatŵ eich hun gyda nhw.

Tatŵau Cefn [179 Llun]

Tatŵau Cefn [179 Llun]

Tatŵs gorau i ddynion

Y dyddiau hyn, mae tatŵs wedi dod yn gelf a ddefnyddir yn helaeth gan ddynion a menywod ac maent wedi tyfu i fod yn fusnes mawr ac mae artistiaid tatŵs yn gwneud arian da o'r proffesiwn hwn. Maen nhw mor brysur gyda hyn nes bod pobl yn gorfod gwneud apwyntiad ymlaen llaw i gael tat. Os ydych chi'n arlunydd tatŵ neu'n gleient tatŵ, mae yna lawer o bethau i'w hystyried cyn ei roi ar eich croen neu baentio ar groen arall. Mae'n bwysig bod yr artistiaid yn ddigon medrus i greu dyluniadau coeth, fel nad ydyn nhw'n edrych yn lletchwith, a bod pob dyluniad maen nhw'n ei greu yn ddi-ffael. Mae'r gallu hwn yn datblygu dros amser. Os ydych chi'n caru tatŵ, cyn cael tatŵ, dylech ddarganfod pwy all gael y tatŵ, pa ddyluniad rydych chi'n ei ddewis, a pha ran o'ch corff rydych chi'n bwriadu ei gyflawni.

Tatŵau Cefn [179 Llun]

Tatŵau Cefn [179 Llun]

Tatŵau Cefn [179 Llun]

Tatŵau Cefn [179 Llun]

Tatŵau Cefn [179 Llun]

Tatŵau Cefn [179 Llun]

Tatŵau Cefn [179 Llun]

Tatŵau Cefn [179 Llun]

Tatŵau Cefn [179 Llun]

Tatŵau Cefn [179 Llun]

Tatŵau Cefn [179 Llun]

Tatŵau Cefn [179 Llun]

Tatŵau Cefn [179 Llun]

Tatŵau Cefn [179 Llun]

Tatŵau Cefn [179 Llun]

Tatŵau Cefn [179 Llun]

Tatŵau Cefn [179 Llun]

Y lle gorau i gael tat i ddynion yw ym mhobman, er mai tatŵau ar y cefn a'r breichiau yw'r rhai mwyaf cyffredin. Isod rydym wedi llunio'r syniadau tatŵ gorau i ddynion ar y cefn i chi arsylwi a thynnu syniadau o'r delweddau hyn.

Tatŵau Cefn [179 Llun]

Tatŵau Cefn [179 Llun]

Tatŵau Cefn [179 Llun]

Tatŵau Cefn [179 Llun]

Tatŵau Cefn [179 Llun]

Tatŵau Cefn [179 Llun]

Tatŵau Cefn [179 Llun]

Tatŵau Cefn [179 Llun]

Tatŵau Cefn [179 Llun]

Tatŵau Cefn [179 Llun]

Tatŵau Cefn [179 Llun]

Tatŵau Cefn [179 Llun]

Tatŵau Cefn [179 Llun]

Tatŵau Cefn [179 Llun]

Tatŵau Cefn [179 Llun]

Tatŵau Cefn [179 Llun]

Tatŵau Cefn [179 Llun]

Tatŵau Cefn [179 Llun]

Tatŵau Cefn [179 Llun]

Tatŵau Cefn [179 Llun]

Tatŵau Cefn [179 Llun]

Tatŵau Cefn [179 Llun]

Tatŵau Cefn [179 Llun]

Tatŵau Cefn [179 Llun]

Tatŵau Cefn [179 Llun]

Tatŵau Cefn [179 Llun]

Tatŵau Cefn [179 Llun]

Mae'r tatŵ sydd i'w weld yn y ddelwedd yn datŵ syml iawn sy'n cynnwys sawl cangen o goeden sy'n ymestyn o'r cefn isaf i'r cefn uchaf. Tatŵ yw hwn wedi'i wneud gydag inc du ac mae'n datŵ bach cymhleth.

Tatŵau Cefn [179 Llun]

Tatŵau Cefn [179 Llun]

Tatŵau Cefn [179 Llun]

Tatŵau Cefn [179 Llun]

Tatŵau Cefn [179 Llun]

Tatŵau Cefn [179 Llun]

Tatŵau Cefn [179 Llun]

Tatŵau Cefn [179 Llun]

Mae'r tatŵ sydd i'w weld yn y ddelwedd yn datŵ sy'n cyfuno elfennau patrwm ac llythrennau i greu dyluniad unigryw ac effeithiol. Gwneir y tatŵ hwn ar y cefn cyfan, gan feddiannu'r rhan fwyaf o'r wyneb. I wneud y dyluniad hwn mor arbennig, defnyddiwyd inc du i greu'r dyluniad a defnyddiwyd inc gwyn i dynnu sylw at y dyluniad. Mae hwn yn ddyluniad cymhleth iawn y mae angen iddo gael ei wneud gan arlunydd tatŵ proffesiynol sy'n arbenigwr gan ei fod yn defnyddio llawer o linellau i lunio'r dyluniad yn berffaith, llawer o oleuadau a chysgodion y mae angen eu tatŵio yn y ffordd orau bosibl i wneud i'r tatŵ edrych. anhygoel. ... Os ydych chi'n caru tatŵ a'ch bod chi'n hoffi'r un hon rydyn ni'n ei dangos ar y blog hwn, argymhellir eich bod chi'n ei gymryd am ychydig a'i gymhwyso i'ch corff. Os oes rhywbeth nad ydych chi'n ei hoffi am y tatŵ hwn, gallwch ei ddefnyddio fel sylfaen a newid rhai rhannau i'w gwneud yn rhai eich hun. Fe fydd arnoch chi angen help gweithiwr proffesiynol yn y gelf hon neu ddrafftiwr profiadol a all ail-greu'r llun hwn a rhoi tatŵ mwy gwreiddiol i chi na'r un a welwn yn y ddelwedd. Os ydych chi'n benderfynol o gael tatŵ, mae'n bwysig bod yr artist tatŵs yn ei wneud ac yn cael y dyluniad rydych chi ei eisiau.

Tatŵau Cefn [179 Llun]

Tatŵau Cefn [179 Llun]

Tatŵau Cefn [179 Llun]

Mae'r ddelwedd sydd i'w gweld ar y blog hwn yn ddyluniad tatŵ gwreiddiol iawn sy'n ceisio dangos y tu mewn i'r corff dynol. Mae'r dyluniad yn tynnu'r asgwrn cefn gan fynd o'r cefn isaf i'r uchaf. Mae'r dyluniad yn ceisio ail-greu'r asgwrn cefn a'r esgyrn sy'n ei ffurfio mewn ffordd go iawn gyda thatŵ - tatŵ sy'n defnyddio llinellau mewn inc du. Os ydych chi'n hoffi'r dyluniad hwn, gallwch fynd ag ef at arlunydd tatŵ a gofyn iddo ei wneud ar eich cefn.

Tatŵau Cefn [179 Llun]

Tatŵau Cefn [179 Llun]

Tatŵau Cefn [179 Llun]

Tatŵau Cefn [179 Llun]

Tatŵau Cefn [179 Llun]

Tatŵau Cefn [179 Llun]

Tatŵau Cefn [179 Llun]
-

Tatŵau Cefn [179 Llun]

Tatŵau Cefn [179 Llun]

Tatŵau Cefn [179 Llun]

Tatŵau Cefn [179 Llun]

Tatŵau Cefn [179 Llun]

Tatŵau Cefn [179 Llun]

Mae tatŵs yn fynegiant artistig y mae llawer o bobl yn dewis ei gael ar eu cyrff er pleser, am resymau esthetig, neu oherwydd eu bod eisiau cael tatŵ sy'n eu cynrychioli ac yn nodi eiliad arbennig yn eu bywyd. Yn ein blog tatŵ, rydyn ni am ddarparu cyfres o'r delweddau gorau i chi o datŵau dynion yn ôl y gall fod i chi edrych arnyn nhw, eu rhannu a'u gwneud ar eich croen. Mae'n syniad da edrych yn ofalus ar yr holl ddelweddau rydyn ni'n eu dangos i chi ar y blog hwn a chael syniadau ar gyfer y dyluniadau rydych chi'n eu hoffi. Fe ddylech chi chwilio am artist tatŵ proffesiynol sy'n gallu llunio'r tatŵ o'ch dewis a'i wneud ar ei gorff ei hun. Os ydych chi eisoes wedi penderfynu cael tatŵ, dylech edrych am y dyluniad yr ydych chi'n ei hoffi fwyaf ac sy'n eich cynrychioli orau, ac yna dylech chwilio am artist tatŵs a all ei wneud yn berffaith, gan fodloni'ch holl ddisgwyliadau. Dewch o hyd i artist tatŵs a dylunio a rhedeg i gael tatŵ cefn unigryw ac anweladwy.

Tatŵau Cefn [179 Llun]

Tatŵau Cefn [179 Llun]

Tatŵau Cefn [179 Llun]

Tatŵau Cefn [179 Llun]

Peidiwch ag anghofio gadael eich adborth ar y delweddau sydd i'w gweld ar y blog hwn ...