» Erthyglau » Micro-segmentu » Nid yr un peth yw trigopigmentiad a thatŵio.

Nid yr un peth yw trigopigmentiad a thatŵio.

Cynnwys:

Mae Tricopigmentation yn ddull arloesol o gyferbynnu a chuddio arwyddion moelni. Mae'r dechneg hon ychydig yn debyg i datŵio gan ei bod yn cynnwys creu dyddodion pigment o bigment o dan y croen gan ddefnyddio peiriant sy'n gosod y nodwyddau. Fodd bynnag, mae gwahaniaethau sylweddol rhwng tatŵio a thricopigmentation.

BETH YW TRICOPIGMENTATION?

Fel y crynhowyd uchod, mae tricopigmentation yn dechneg gyda'r nod o greu dyddodion micropigmentedig o dan y croen sy'n dynwared presenoldeb gwallt yn y cyfnod twf. Yn y modd hwn, gellir alinio rhannau o groen y pen sydd bellach yn brin o wallt neu sydd wedi'u teneuo'n sylweddol â'r rhai y maent yn dal i aros ynddynt, gan ail-greu effaith pen eilliedig yn optegol. Gall hefyd guddio a chuddio creithiau croen y pen, fel y rhai sy'n cael eu gadael ar ôl trawsblannu gwallt, neu ddarparu mwy o sylw lliw mewn achosion lle mae'r gwallt yn dal i fod yn ddigon eang er gwaethaf teneuo y gellid ei arbed. hir.

OHERWYDD NI ALL GALW TRICOPIGMENTATION TATTOO.

Ar yr olwg gyntaf, gellir camgymryd tricopigmentation am datŵio o ystyried y tebygrwydd gwirioneddol rhwng y ddau ddull. Yn benodol, yn y ddau achos, trosglwyddir y pigment o dan y croen gan ddefnyddio nodwyddau. Fodd bynnag, dyma lle mae'r tebygrwydd yn dod i ben.

Nid yw'r offer a ddefnyddir, na'r pigmentau, na'r nodwyddau yr un peth ar gyfer tricopigmentiad a thatŵio. Meddyliwch am wahanol ddibenion y ddau ddull i ddeall y rhesymau dros y gwahaniaeth hwn. Yn ystod tricopigmentation, mae angen gadael micro-nozzles pwynt yn unig, hynny yw, dotiau bach di-chwaeth. Gall tatŵ fod â gwahanol siapiau ac amlinelliadau. Felly, bydd gan yr offerynnau a'r nodwyddau a gyflwynir nodweddion gwahanol er mwyn cyflawni'r gwahanol nodau hyn.

Wrth ddewis triniaeth pigmentiad gwallt, mae'n hynod bwysig cadw'r agwedd hon mewn cof. Mae pigmentiad gwallt yn wahanol i datŵio. Efallai na fydd artist tatŵs sy'n hyddysg gydag offerynnau synhwyraidd confensiynol o reidrwydd yn gallu rhoi canlyniad pigmentiad gwallt boddhaol i gleient am y rheswm syml nad yw'r deunyddiau sydd ar gael iddo yn addas at y diben hwn. Ni ddylid anghofio, yn ychwanegol at yr offeryniaeth ei hun, fod llwybrau'r tricopigmentydd a'r tatŵydd yn wahanol. I ddod yn un neu'r llall, mae angen i chi ddilyn cyrsiau hyfforddi arbennig, ac ni ddylech fyrfyfyrio mewn rôl nad yw'r hyfforddiant priodol wedi'i chyflawni ar ei chyfer.

Os byddwn wedyn yn ystyried y math penodol o tricopigmentation, sef dros dro, mae gwahaniaeth amlwg arall gyda thatŵio. Mewn gwirionedd, mae tricopigmentation dros dro wedi'i gynllunio'n benodol i bylu dros amser er mwyn rhoi rhyddid i'r defnyddiwr newid ei feddwl a newid ei ymddangosiad. Gwyddys bod y tatŵ yn para am byth. Mae'r gwahaniaeth hwn mewn hyd rhwng tricopigmentiad a thatŵio yn seiliedig ar ddwy nodwedd fanwl gywir o'r ddwy dechneg hon: dyfnder dyddodiad pigment a nodweddion y pigment ei hun.

Mewn gwirionedd, wrth greu tatŵ, nid yn unig y mae'r pigment yn cael ei ddyddodi'n ddyfnach, ond mae'r pigment ei hun yn cynnwys gronynnau na all y corff eu tynnu dros amser. Mewn cyferbyniad, mae tricopigmentation dros dro yn tybio bod y blaendal yn cael ei ffurfio mewn haen fwy arwynebol ac yn defnyddio pigmentau amsugnadwy, hynny yw, gellir eu carthu o'r corff yn ystod y broses ffagocytosis.