» Erthyglau » Micro-segmentu » Tatŵ micropigmentation, esthetig neu barafeddygol?

Tatŵ micropigmentation, esthetig neu barafeddygol?

Cynnwys:

La micropigmentation techneg esthetig gyda'r nod o harddu nodweddion amrywiol yr wyneb a'r corff gyda impio pigmentau penodol o dan y croen... Perfformir y weithdrefn hon gan ddefnyddio peiriannau y mae'r nodwyddau wedi'u gosod arnynt ac mae angen hyfforddiant technegol arbennig ar ran y gweithredwr sy'n ei pherfformio.

с micropigmentation gellir ymyrryd mewn llawer o achosion ac at amrywiaeth eang o ddibenion, er enghraifft, ail-greu colur dyddiol, gorchudd creithiau a gafwyd o ganlyniad i lawdriniaeth neu i efelychu presenoldeb gwallt ar groen y pen mewn achosion moelni.

HANES MICROPIGMENTATION

Mae micropigmentation wedi'i wreiddio yn y grefft hynafol o datŵio. Ar yr olwg gyntaf, mae'n ymddangos bod tebygrwydd gwahanol rhwng y ddwy dechneg, gan fod yr egwyddor y maent yn seiliedig arni yr un peth: chwistrellu pigment o dan y croen gan ddefnyddio nodwyddau. Felly, gallwn ddweud bod micropigmentation yn gangen sy'n cychwyn o gefnffordd y tatŵ, ond mae'n bwysig pwysleisio hefyd bod y dechneg hon yn fwy a mwy o wahaniaethu a mireinio, gan gaffael ei ymreolaeth ei hun a'i nodweddion ei hun.

Felly, yn seiliedig ar yr egwyddor o datŵio, yn yr 80au ganwyd y syniad o greu colur gyda chyflwyniad pigment o dan y croen yn Tsieina, felly roedd yr effaith derfynol yn llawer mwy parhaol na cholur. i fyny. traddodiadol. Yn seiliedig ar y syniad sylfaenol hwn, dros y blynyddoedd rydym wedi dod i greu offer, nodwyddau a pigmentau arbennig a ddefnyddir i drin rhannau cain iawn o'r wyneb yn ddiogel, fel llygaid, aeliau a gwefusau. Gyda'r dechneg colur barhaol, gallwch nawr greu llinellau amrant manwl iawn ar yr amrannau isaf neu uchaf, diffinio cyfuchlin y gwefusau neu eu lliwio'n gyfan gwbl fel minlliw traddodiadol, a phaentio blew naturiol iawn i'w tewhau a'u hail-lunio. ael.

MAKEUP PERMANENT, MICROPIGMENTATION PARAMEDIC A TRICOPIGMENTATION

Rydym eisoes wedi gweld y prif achosion defnydd micropigmentation esthetig wedi'i gymhwyso i'r wyneb am effaith colur hirhoedlog. Fodd bynnag, nid yw amryw ddatblygiadau ym maes micropigmentiad wedi'u cyfyngu i fyd colur, ond maent wedi bod yn dyst i eni technegau newydd fel micropigmentazione parafeddyg и trichopigmentation... Gan ddod yn ôl at y gymhariaeth â'r goeden, o'r gangen gyffredinol o ficropigmentiad mae tair cangen arall: colur parhaol, micropigmentiad parafeddygol a tricopigmentiad.

Micropigmentazione Parafeddygol

Rydym yn siarad am micropigmentazione parafeddyg pan fydd y weithdrefn micropigmentation yn cyffwrdd â'r ardal sy'n ffinio â'r byd cwbl feddygol a dermatolegol. Mae hyn yn digwydd, er enghraifft, wrth drin creithiau croen o drawma neu lawdriniaeth i'w gwneud yn llai gweladwy. Achosion eraill o ymyriadau micropigmentiad parafeddygol yw ailadeiladu tri dimensiwn y deth (sy'n ofynnol ar ôl gweithdrefnau tynnu canser y fron ymledol) neu beiriannau cotio ar gyfer croen hypochromig.

Micropigmentation Gwallt | Tricopigmentation

Yn lle, rydym yn siarad am tricopigmentation, lle mae micropigmentation yn cael ei berfformio ar groen y pen. Gelwir y dull hwn mewn gwirionedd yn yr amgylchedd Saesneg fel SMP, Scalp Micropigmentation, sy'n golygu micropigmentiad croen y pen yn union. Gyda chymorth tricopigmentation, mae'n bosibl ail-greu effaith presenoldeb gwallt ar y pen yr effeithir arno gan ddiffyg gwallt, yn achos teneuo syml ac yn achos alopecia llwyr neu ffocal. Gyda chymorth tricopigmentation, mae hefyd yn bosibl gweithredu ar y creithiau sydd wedi'u lleoli ar groen y pen, bob amser er mwyn lleihau eu gwelededd i'r eithaf.