» Erthyglau » Gwir » Mae nyrs â gwallt enfys, tyllu a thatŵs wedi cael ei beirniadu. Dyma'i ateb!

Mae nyrs â gwallt enfys, tyllu a thatŵs wedi cael ei beirniadu. Dyma'i ateb!

Mae'r hyn a ddigwyddodd i Mary, nyrs sy'n gweithio yn Virginia, yn dystiolaeth glir o ragfarn sy'n dal i farw'n araf: rhagfarn a gwahaniaethu yn erbyn tat yn y gweithle.

Ceiniog Mary Wells mae hi mewn gwirionedd yn nyrs ifanc sy'n helpu dementia a chleifion Alzheimer mewn sefydliad yn Virginia. Unwaith, wrth redeg cyfeiliornadau mewn siop, beirniadodd yr ariannwr hi'n agored am ei hymddangosiad.

Mae gan Mair dduwiau mewn gwirionedd gwallt enfys lliwgar, yn ogystal â thyllu a thatŵs. Pan oedd hi ar fin talu, sylwodd yr ariannwr ar ei bathodyn nyrsio ac ni allai helpu ond dweud wrthi, “Rwy'n synnu eich bod wedi cael gweithio fel hyn. Beth yw barn eich cleifion am eich gwallt? "

Roedd yr ariannwr hyd yn oed yn edrych am gefnogaeth bellach ymhlith y ciwiau. Dywedodd dynes arall hynny cafodd sioc y byddai'r ysbyty'n caniatáu hyn.

Ar ôl y sgwrs flinedig hon, aeth Mary adref a phostio ei meddyliau ar y mater ar Facebook, gan dynnu sylw miloedd o bobl at bwnc perthnasol iawn: y rhagfarn bod rhywun yn cael ei ystyried yn fwy neu'n llai addas ar gyfer rhai proffesiynau, yn seiliedig ar gael tatŵ, tyllu neu, fel sy'n wir gyda Mary, gwallt wedi'i liwio'n fawr.

Mae profiad Mary yn enghraifft nodweddiadol o ragfarn sy'n dal i gael ei gwreiddio'n ddwfn ymhlith llawer o bobl. waeth beth fo'u diwylliant tarddiad, cenhedlaeth, rhyw a dosbarth cymdeithasol... Fodd bynnag, mae un peth yn yr erthygl Nyrs Ifanc hon enghraifft o ddewrder a menter i newid! Mae Mary mewn gwirionedd yn ysgrifennu ar Facebook:

“Ni allaf gofio hyd yn oed amser pan wnaeth lliw fy ngwallt fy atal rhag cyflawni gweithdrefnau hanfodol ar gyfer un o fy nghleifion. Ni wnaeth fy tat erioed eu hatal rhag dal fy llaw tra roeddent yn ofnus ac yn crio oherwydd bod Alzheimer wedi eu gwneud yn wallgof.

Ni wnaeth fy nhylliadau clust niferus fy atal rhag clywed eu hatgofion o ddyddiau gwell na'u dymuniadau olaf.

Nid yw tyllu fy nhafod erioed wedi fy atal rhag dweud geiriau o anogaeth i glaf sydd newydd gael ei ddiagnosio neu gysuro anwyliaid. "

Yna daw Mary i ben trwy ddweud:

Mwy ar y pwnc:  Tatŵs i guddio creithiau, popeth sydd angen i chi ei wybod

"Esboniwch i mi SUT y gall fy ymddangosiad, o ystyried fy ngwarediad siriol, fy awydd i wasanaethu a fy wyneb gwenu, fy ngwneud yn anaddas i fod yn nyrs dda!"

Geiriau sanctaidd, Mair! Pan fydd gweithiwr proffesiynol fel meddyg, nyrs, cyfreithiwr ac unrhyw un arall yn dangos difrifoldeb, cymhwysedd, dibynadwyedd, pam rhagfarn ynghylch ei ymddangosiad a ddylai hyn ein cadw rhag ymddiriedaeth a pharch? A ddylai tatŵs, tyllu, a lliw gwallt fod yn hanfodol er mwyn cael golwg gadarnhaol arnynt yn y gweithle?

Beth yw eich barn chi?

Ffynhonnell ddelwedd a phost-gyfieithiad wedi'i gymryd o broffil Facebook Mary Wells Penny

4.7/5 - (3 pleidlais)