» Erthyglau » Gwir » 23 o ferched o genhedloedd eraill gydag addasiadau corfforol eithafol

23 o ferched o genhedloedd eraill gydag addasiadau corfforol eithafol

Rydyn ni wedi arfer gweld tyllu, tatŵs a chreithiau, onid ydyn ni? Ond ledled y byd maen nhw wedi bodoli ers canrifoedd addasiadau corfforol y gallem ei ddiffinio fel eithafol ac sydd nid yn unig yn addurn esthetig, ond hefyd, yn unol ag ethnigrwydd, yn cynrychioli statws cymdeithasol, yn perthyn i un llwyth, ac nid un arall, eu lle mewn cymdeithas.

Mae'r menywod yn yr oriel hon yn enghreifftiau gwych o'r addasiadau eithafol hyn, ac er na fyddai'r mwyafrif ohonom byth yn meiddio cael tyllu na thatŵs tebyg, maent yn brydferth ac yn annwyl.

Gadewch i ni edrych yn agosach ar beth yw'r addasiadau corff mwyaf cyffredin a pha ystyr a briodolir i bob un ohonynt, yn dibynnu ar ethnigrwydd.

Scarificazioni - Affrica:

Mewn llawer o lwythau yn Affrica, mae crebachu, hynny yw, torri'r croen fel bod creithiau amlwg yn aros ar ôl i'r croen wella, yn cynrychioli'r trawsnewidiad o blentyndod i fod yn oedolyn. Mae hyn oherwydd bod crebachu yn boenus iawn, ac mae poen cyson yn nodi'r cryfder sydd ei angen ar oedolyn. Mae cymhellion yn amrywio o lwyth i lwyth, ond yn aml mae gan ferched ddyluniad ar eu bol, sy'n cael ei ystyried yn ddeniadol yn rhywiol yn bennaf. I lawer o ferched sy'n perthyn i'r llwyth hwn, mae crebachu yn gam angenrheidiol ar gyfer priodas a statws cymdeithasol.

Merched Jiraff - Burma

Mae'r math hwn o addasiad, sy'n cael ei ymarfer gan ferched Myanmar, yn ymosodol iawn: yn groes i'r gred boblogaidd, nid y gwddf sy'n ymestyn. Gan roi mwy a mwy o gylchoedd ar y gwddf, mae'r ysgwyddau'n gostwng yn is ac yn is. Mae'r lleiafrif ethnig hwn sy'n byw rhwng Burma a Gwlad Thai yn gweld yr arfer fel symbol o harddwch, parch ac edmygedd. Yn aml, mae menywod yn dechrau gwisgo modrwyau yn gynnar iawn, o 5 oed, a byddant yn eu gwisgo am byth. Nid yw'n hawdd byw gyda'r modrwyau gwddf hyn, ac mae perfformio rhai o'r ystumiau bob dydd yn flinedig iawn: dim ond meddwl y gall pwysau'r modrwyau gyrraedd 10 kg hyd yn oed! Fel petai plentyn pedair oed yn hongian o amgylch ei wddf yn gyson ...

Mwy ar y pwnc:  Mamau ciwt yn y dyfodol gyda boliau tatŵs

Tyllu trwynau - gwahanol genhedloedd

Trwyn yn tyllu'r hyn rydyn ni'n ei alw heddiw rhaniad, yn cymryd gwahanol ystyron yn dibynnu ar ethnigrwydd ac mae'n un o'r rhai mwyaf traws-dyllu oherwydd ein bod yn ei gael yn Affrica, India neu Indonesia. Yn India, er enghraifft, mae modrwy trwyn merch yn nodi ei statws, p'un a yw'n briod neu ar fin priodi. Ar y llaw arall, yn ôl Ayurveda, gall tyllu trwyn leddfu poen a achosir gan enedigaeth. Mae rhai tyllu trwyn mor drwm fel bod llinynnau gwallt yn gallu eu dal yn ôl.

Beth yw eich barn chi? Mae cadw'r traddodiadau hyn, ac nid ydym wedi rhoi ond ychydig ohonynt, ond mae llawer mwy ohonynt, yn dal i fod yn destun trafod, yn enwedig pan fyddant yn cynnwys ymyriadau corfforol poenus, a gymhwysir yn aml i blant. Yn iawn neu'n anghywir, mae'r menywod a gyflwynir yn yr oriel luniau hon yn syfrdanol, fel pe baent o blaned arall.

4.4/5 - (9 pleidlais)